BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Atmintinė abonentams ir registruotiems elektroninių ryšių paslaugų naudotojams dėl informacijos pateikimo nagrinėjant skundą, susijusį su elektroninių ryšių paslaugų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslu

Skundai dėl tiesioginės rinkodaros

Atsižvelgdama į didelį skundų, susijusių su elektroninių ryšių paslaugų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslu, kiekį ir įvertindama tai, kad daugeliu atvejų reikia iš skundą pateikusių asmenų gauti papildomos informacijos, taip pat tai, kad asmenims neretai kyla klausimų, kodėl Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) prašo pateikti įvairios informacijos, VDAI parengė šią atmintinę.

PASTABA. Atmintinė parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, galiojusiais jos parengimo metu. Pasikeitus teisės aktams, ši atmintinė gali keistis.


1. Kas turi teisę pateikti skundą dėl elektroninių ryšių paslaugų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu?

Skundus VDAI dėl elektroninių ryšių paslaugų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu turi teisę pateikti tiek juridinis asmuo, tiek fizinis asmuo.

Skundą teikiantis asmuo turi būti arba abonentas, arba registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas.

Skundą juridinio asmens vardu turi teisę pateikti jo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, pateikdamas įgaliojimą.

2. Kokie skundai VDAI nepriimami nagrinėti?

Jeigu skundą padavęs asmuo nėra elektroninių ryšių paslaugų, kurios buvo naudojamos tiesioginės rinkodaros tikslu, abonentas ar registruotas naudotojas:

  • asmuo yra išankstinio apmokėjimo paslaugos (pvz., „PILDYK“, „LABAS“ ir pan.) vartotojas ir nėra užsiregistravęs šios paslaugos naudotoju ar nepateikia kitų įrodymų, kad yra telefono ryšio numerio, į kurį buvo siunčiamas tiesioginės rinkodaros pranešimas, abonentas (pvz., kvito, patvirtinančio telefono ryšio numerio įsigijimą ar sąskaitos papildymą ar pan.);
  • asmuo yra faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas ir nėra abonento ar registruoto naudotojo įgaliotas VDAI teikti skundą;
  • asmuo yra registruotas elektroninio pašto naudotojas, tačiau registravimosi metu yra nurodęs neteisingus ir netikrus asmens duomenis, ir dėl to nėra galimybės nustatyti, ar būtent jis yra elektroninio pašto registruotas naudotojas.

Jeigu elektroninių ryšių paslaugų naudojimo metu (skambinant ar siunčiant SMS žinutę abonentui ar registruotam naudotojui, ar registruotam naudotojui siunčiant elektroninio pašto pranešimą) nebuvo vykdoma tiesioginė rinkodara, t. y., jeigu skambučio metu nebuvo siūloma prekės ar paslaugos ir (arba) teiraujamasi nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų (pvz., raginama dalyvauti rinkimuose ar referendume ir pan.).

Jeigu skundą teikiantis asmuo elektroninio pašto naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu atveju nepateikia tokį faktą patvirtinančių įrodymų (elektroninio pašto pranešimų ir jų techninių aprašų) arba nenurodo skundžiamo asmens ir laiko, kada jam buvo siųsti elektroninio pašto pranešimai tiesioginės rinkodaros tikslu, ir tokios informacijos nepateikimas daro skundo nagrinėjimą neįmanomu.

Jeigu skundą teikiantis asmuo telefono ryšio numerio naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu nenurodo laiko, kada buvo skambinta arba atsiųsta SMS žinutė tiesioginės rinkodaros tikslu, nenurodo numerio, iš kurio buvo skambinta ar atsiųsta SMS žinutė, ar nenurodo skambinusio asmens ar SMS žinutės siuntėjo, ir tokios informacijos nepateikimas daro skundo nagrinėjimą neįmanomą.

3. Kokius dokumentus ar įrodymus turite pateikti VDAI prie skundo?

Dokumentai, patvirtinantys, kad skundą teikia tinkamas subjektas, t. y., kad asmuo yra elektroninių ryšių paslaugų abonentas (elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarties kopija, kvitas, patvirtinantis numerio įsigijimą ar sąskaitos papildymą ar pan.) ar registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas (asmuo, identifikuojamas pagal elektroninių ryšių paslaugų naudotojo atpažinimo kodą ir registravimosi metu pateiktą informaciją (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 49 dalis).

Įrodymai, patvirtinantys skambučio ar SMS žinutės gavimo faktą (telefono ekrano su atitinkama informacija nuotrauka), elektroninio pašto pranešimo gavimo faktą (elektroninio pašto pranešimų kopijos ir jų techniniai aprašai).

4. Kaip pateikti dokumentus, kad esate registruotas elektroninio pašto naudotojas?

Šią informaciją galite rasti VDAI atsakyme į DUK „Kaip parengti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atsakymą, kad esate registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas?“

5. Kaip pateikti elektroninio pašto pranešimo techninį aprašą?

Šią informaciją galite rasti VDAI atsakyme į DUK „Kaip parengti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atsakymą, kad esate registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas?“

6. Kodėl VDAI būtina pateikti dokumentus, kad esate abonentas ar registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas?

Ši informacija reikalinga nustatyti, ar skundą VDAI padavė tinkamas subjektas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 1 dalį privaloma gauti išankstinį abonento ar registruoto naudotojo, bet ne faktinio naudotojo, sutikimą dėl elektroninių ryšių paslaugų, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu naudojimo.

7. Kodėl VDAI būtina pateikti elektroninio pašto techninius aprašus?

Ši informacija reikalinga siekiant nustatyti elektroninių ryšių paslaugų naudotoją tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. asmenį, siuntusį Jums tiesioginės rinkodaros elektroninio pašto pranešimą.

8. Informaciją, susijusią su skundo pateikimo ir jo nagrinėjimo procedūra, galite rasti Atmintinėje asmenims, ketinantiems kreiptis į VDAI.

9. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Jūsų skundo nagrinėjimo metu VDAI gali kreiptis į Jus prašydama ir kitos informacijos, nenurodytos šioje atmintinėje, tačiau reikalingos skundo nagrinėjimui ir aplinkybėms, nurodytoms skunde, nustatyti.

Jeigu kyla kitų klausimų dėl elektroninių ryšių paslaugų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu, VDAI specialistai jums suteiks konsultaciją telefonu (8 5) 212 7532 arba elektroniniu paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04