BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Eurodac priežiūros koordinavimo grupė

Eurodac sistema

Eurodac yra didžiulė centralizuota sistema Europoje, kurioje pateikiami trečiųjų valstybių piliečių, teikiančių prašymus dėl prieglobsčio vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, pirštų atspaudų duomenys. Sistema veikia nuo 2003 m. sausio mėn., o jos tikslas – padėti nustatyti, kuri valstybė narė turėtų būti atsakinga už konkretaus prieglobsčio prašymo nagrinėjimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003, nustatantį valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (Dublino II reglamentas). Sistemos EURODAC asmens duomenys gali būti naudojami tik siekiant palengvinti Dublino II reglamento taikymą; už asmens duomenų naudojimą kitais tikslais taikomos sankcijos.

Sistemą EURODAC sudaro „eu-LISA“ valdomas centrinis padalinys, kuris skirtas pirštų atspaudams saugoti ir lyginti, ir elektroninių duomenų perdavimo tarp valstybių narių ir centrinės duomenų bazės sistema. Valstybės narės paima ir perduoda kiekvieno ne jaunesnio nei 14 metų ne Europos Sąjungos piliečio arba asmens be pilietybės, kurie šios valstybės narės teritorijoje prašo prieglobsčio arba yra sulaikyti dėl neteisėto jų išorės sienų perėjimo, pirštų atspaudus. Valstybės narės taip pat gali paimti ir perduoti tų ne Europos Sąjungos piliečių arba asmenų be pilietybės pirštų atspaudus, kurie, kaip nustatyta, yra be leidimo apsistoję valstybės narės teritorijoje.

Sistemos EURODAC duomenų bazėje saugomi tik pseudoniminiai pirštų atspaudų duomenys. Nustačius atitikimą, pseudonimas kartu su pirmosios pirštų atspaudų duomenis perdavusios valstybės narės pavadinimu atskleidžiami antrajai valstybei narei. Tuomet ši antroji valstybė narė kreipiasi į pirmąją valstybę narę, nes pagal Dublino II reglamentą pirmoji valstybė narė atsako už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą.

Su prieglobsčio prašančiais asmenimis susiję duomenys sistemoje EURODAC saugomi 10 metų nuo pirštų atspaudų paėmimo datos, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektui suteikiama Europos Sąjungos valstybės narės pilietybė. Šiuo atveju duomenys turi būti nedelsiant ištrinti. Duomenys, susiję su užsienio piliečiais, kurie, kaip nustatyta, neteisėtai perėjo išorės sieną, saugomi dvejus metus. Šie duomenys turi būti nedelsiant ištrinti, jeigu duomenų subjektas gauna leidimą gyventi, išvyksta iš Europos Sąjungos teritorijos arba jam suteikiama valstybės narės pilietybė.

Sistemoje EURODAC, be visų Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat tarptautinių susitarimų pagrindu dalyvauja Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas ir Šveicarija.
 

ES teisės aktai

2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją

2002 m. vasario 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 407/2002 nustatantis tam tikras taisykles įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (nauja redakcija).

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013 kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija).
 

Eurodac priežiūros koordinavimo grupė

Siekiant užtikrinti koordinuotą požiūrį, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros institucijos susitinka reguliariai diskutuoti bendromis problemomis, susijusiomis su Eurodac sistemos funkcionavimu, taip pat pateikti rekomenduojamus bendrus sprendimus.

Eurodac priežiūros koordinavimo grupė renkami į posėdžius du kartus per metus.
 

Nacionalinė duomenų apsaugos priežiūros institucija

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prižiūri nacionalinių institucijų atliekamą duomenų tvarkymą, įskaitant ir tokių duomenų perdavimą centriniam padaliniui, nepriklausomai stebi, ar Lietuvos Respublika teisėtai tvarko asmens duomenis pagal reglamentą (ES) Nr. 604/2013.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją:
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 
Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 271 2804
https://vdai.lrv.lt 
[email protected]

 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Visi duomenų subjektai turi teisę gauti informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą Eurodac informacinėje sistemoje ir gali pateikti duomenų valdytojui prašymą dėl teisės susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, sunaikinti neteisingus, neteisėtai tvarkomus asmens duomenis.

Siekiant įgyvendinti šias teises, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, adresu: Šventaragio g. 2, Vilnius.

Jei Vidaus reikalų ministerija per 30 kalendorinių dienų nepateikia atsakymo ar pateiktas atsakymą Jūsų netenkina, Jūs turite teisę su skundu kreiptis į nacionalinę duomenų apsaugos priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius.
 

Institucijos, susijusios su prieglobsčio prašytojų asmens duomenų tvarkymu:

 

ATMINTINĖ

Teisė į informaciją: gairės institucijoms dėl pirštų atspaudų ėmimo sistemai EURODAC

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-23