BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas>> (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.
 

PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.
     

DĖL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1T-101(1.12.E) „Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje teikimo tvarkos aprašas>>.


INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMAS

Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje informaciją apie pažeidimą galima pateikti el. pašto adresu [email protected]

Informuojame, kad Jums pateikus pranešimą apie galimą pažeidimą Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (toliau – VDAI) Jūsų asmens duomenis VDAI tvarkys informacijos apie galimą pažeidimą VDAI administravimo ir vertinimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime).

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-23