BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Asmens duomenų apsauga

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų apsaugos pareigūnė
Margarita Valčiukė

Teisės skyriaus patarėja
Adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. +370 5 231 2476
El. p. [email protected]  
 

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos
Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (toliau – Inspekcija) atlieka šias užduotis:

  1. Informuoja Inspekciją ir duomenis Inspekcijoje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
  2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Inspekcijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt. informuoja, konsultuoja Inspekciją apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.
  3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  4. Bendradarbiauja su kitomis asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, Europos duomenų apsaugos valdyba.
  5. Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Inspekcijoje, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.

Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.
 

Atkreipiame dėmesį, kad Inspekcijos DAP teikia informaciją tik apie asmens duomenų tvarkymą Inspekcijoje,
todėl norėdami pasikonsultuoti kitais klausimais, kreipkitės Inspekcijos konsultacijų tel. (8 5) 212 7532 arba kitais būdais:
Informacija apie kitų konsultacijų teikiamą:
Asmenų aptarnavimas.

 


Informuojame, kad Jums kreipiantis į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant duomenų subjektų prašymą nagrinėjimą, asmens duomenų saugumo pažeidimų vertinimą ir kt. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. Plačiau Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą konkrečiu atveju skaitykite Privatumo pranešime.


Taip pat informuojame, kad Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje Jūsų asmens duomenys dar yra tvarkomi šiais tikslais:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-10