BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Vidaus rinkos informacinė sistema

Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI) – tai Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinė sistema, veikianti internete, kurią administruoja Europos Komisija. Pagrindinis IMI tikslas – užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, įskaitant ir asmens duomenis, įgyvendinant vidaus rinkos teisės aktus.

Vidaus rinkos informacinę sistemą sudaro du bendri:

  • Kompetentingų institucijų duomenų bazė (angl. Competent Authorities Database (CAD)) ir
  • Nacionalinių ekspertų duomenų bazė (AdminCo)), kelios dalys skirtos konkretiems teisės aktams ar teisės sritims (Struktūrizuotas pasikeitimas informacija (SIE))

ir du tarpiniai moduliai:

  • Kalbų modulis, skirtas vertimams atlikti ir
  • Duomenų apsaugos modulis

ES teisės aktai

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas).

Vidaus rinkos informacinės sistemos priežiūros koordinavimo grupė

Siekiant užtikrinti koordinuotą požiūrį, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros institucijos susitinka reguliariai diskutuoti dėl bendrų problemų, susijusių su Vidaus rinkos informacinės sistemos funkcionavimu, taip pat pateikti rekomenduojamus bendrus sprendimus.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra nacionalinis VRI koordinatorius, todėl yra atsakinga už VRI naudojimo koordinavimą ir priežiūrą Lietuvoje. 

Nacionalinė duomenų apsaugos priežiūros institucija

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nepriklausomai stebi, ar Lietuvos Respublikos vidaus rinkos informacinės sistemos subjektai teisėtai tvarko asmens duomenis ir, visų pirma, užtikrina, kad duomenų subjektų teisės būtų saugomos laikantis Vidaus rinkos informacinės sistemos reglamento.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją:
L. Sapiegos g. 17, LT-10312
Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 271 2804
https://vdai.lrv.lt  
[email protected]

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Visi duomenų subjektai turi teisę gauti informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą Vidaus rinkos informacinėje sistemoje ir gali pateikti duomenų valdytojui prašymą dėl teisės susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, sunaikinti neteisingus, neteisėtai tvarkomus asmens duomenis.

Siekiant įgyvendinti šias teises, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją – Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją adresu: Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius.

Jei Lietuvos Respublikos ūkio ministerija per 30 kalendorinių dienų nepateikia atsakymo ar pateiktas atsakymą Jūsų netenkina, Jūs turite teisę su skundu kreiptis į nacionalinę duomenų apsaugos priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-23