BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Korupcijos prevencija

2022 m.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, VDAI direktoriaus nuožiūra nuspręsta neatlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo VDAI veiklos srityse.

2021 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2021 m. rugsėjo 30 d. išvada Nr. 4R-379 (4.13.E) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

2020 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2020 m. spalio 28 d. išvada Nr. 4R-330  „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>


2019 m.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, susipažinusi su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“, priėmėme sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir pateikė siūlymą minėtą išvadą paskelbti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2019 m. spalio 11 d. išvada Nr. 4R-271(4.13.) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

 

2018 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. spalio 30 d. išvada Nr. 4R-334(4.13.) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

 

2017 m.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2017 m. spalio 20 d. išvada Nr. 4R-391(4.13.) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“>>

Šiuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba VDAI veiklos srityse korupcijos rizikos analizės neatlieka.

VDAI norminių teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas tuo atveju, jei rengiamu teisės aktu numatoma reguliuoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus visuomeninus santykius arba, teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali kelti korupcijos riziką.

Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, atlieka VDAI direktoriaus pavedimu (rezoliucija) paskirtas valstybės tarnautojas, kuris nėra projekto rengėjas.
 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 1T-105(1.12.E) „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašo patvirtinimo“

 

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašas

 

Eilės Nr.

Pareigybės pavadinimas

Administracija

1.

Direktorius

2.

Direktoriaus pavaduotojas

Administravimo skyrius

3.

Skyriaus vedėjas

4.

Patarėjas

5.

Vyriausiasis specialistas

Informacinių technologijų skyrius

6.

Skyriaus vedėjas

7.

Patarėjas

8.

Vyriausiasis specialistas

Priežiūros skyrius

9.

Skyriaus vedėjas

10.

Patarėjas

11.

Vyriausiasis specialistas

Teisės skyrius

12.

Skyriaus vedėjas

13.

Patarėjas

14.

Vyriausiasis specialistas

 

 

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba, išnagrinėjusi VDAI išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, nėra pateikusi rekomendacijų dėl rizikos valdymo ir VDAI nėra priimta sprendimų dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo.

Atsparumo korupcijai lygis – dydis, rodantis viešojo sektoriaus subjekto atsparumą korupcijai (gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto) ir yra viena iš pagrindinių korupcijos prevencijos priemonių, nustatytų Korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnyje.

VDAI atsparumo korupcijai lygis bus nustatytas pagal atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką, kai ją patvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

VDAI darbuotojai laikosi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos etikos ir antikorupcinio elgesio taisyklių>>, tiek atliekant savo pareigas darbo metu, tiek veikiant ne darbo metu, elgiasi taip, kad būtų išvengta situacijų, kurios gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, ar veiklos, nesuderinamos su viešuoju interesu, kuria siekiama neteisėtos naudos sau ar savo artimiesiems, ar sudaromos sąlygos kitiems asmenims turėti naudos. Kiekvienas VDAI darbuotojas prisiima atsakomybę ir įsipareigoja savo asmeniniu pavyzdžiu kurti ir palaikyti antikorupcinę aplinką, pagrįstą pagarba kolegoms ir kitiems asmenims.

VDAI nėra fiksuota korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.
 

Apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privaloma pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Generalinei prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. 

Visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:
telefonu (8 5) 266 3333 arba
elektroniniu paštu [email protected] arba
užpildydami atitinkamą pranešimo formą>> 

Apie korupcijos apraiškas VDAI praneškite
el. pašto adresu  [email protected]  arba
palikite pranešimą šioje interneto svetainėje>>.

Informuojame, kad Jums pateikus pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (toliau – VDAI) Jūsų asmens duomenis VDAI tvarkys pranešimų apie galimą korupciją VDAI administravimo ir vertinimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime).

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Šulinskienė, el. p. [email protected], tel. 8 670 23881

Prie antikorupcinės aplinkos kūrimo prisideda ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1T-115 (1.12.E) sudaryta komisija

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-23