BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

VDAI norminių teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas tuo atveju, jei rengiamu teisės aktu numatoma reguliuoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus visuomeninus santykius arba, teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali kelti korupcijos riziką.

Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, atlieka VDAI direktoriaus pavedimu (rezoliucija) paskirtas valstybės tarnautojas, kuris nėra projekto rengėjas.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22