BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


2019 m. trijų ketvirčių Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklos statistika

Data

2019 10 31

Įvertinimas
7
statistika.png


INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS. Parengta 158 visuomenės informavimo ir teisinio švietimo priemonės. Iš jų atsakyta į 72 žiniasklaidos paklausimus, duota interviu ar dalyvauta 12 radijo ir 18 televizijos laidų, išplatinta 13 pranešimų spaudai, paskelbta 33 naujienos interneto svetainėje. VDAI atstovai dalyvavo 16 renginių, kuriuose iš viso skaitė 21 pranešimą, bendras dalyvių skaičius – apie 1 500.
 
METODINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS. Parengta 13 metodinių priemonių dėl Brexit, rinkimų, asmens duomenų viešinimo, vaizdo stebėjimo, duomenų apsaugos pareigūnų skyrimo viešajame sektoriuje, tiesioginės rinkodaros, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos narių sąrašų, asmens tapatybės vagystės rizikos sumažinimo, duomenų bazių ir kt.

KONSULTACIJOS. Suteikta 3 648 konsultacijos, iš jų 1 290 – asmenims, 2 306 – duomenų valdytojams bei tvarkytojams ir 52 – duomenų apsaugos pareigūnams.
 

SUSITIKIMAI. Įvyko 70 darbinių susitikimų su viešojo ir privataus sektoriaus atstovais, daugiausia dėl duomenų tvarkymo teisėtumo, BDAR ir ADTAĮ taikymo, duomenų saugumo ir duomenų teikimo teisėtumo.
 
TARPTAUTINĖ VEIKLA. Teikta 6 pozicijos dėl įvairių Europos Komisijos ir Europos Tarybos institucijų dokumentų projektų. Rengti 43 atsakymai į tarptautinių duomenų pasaugos darbo grupių ir kitų organizacijų paklausimus. Dalyvauta 22 tarptautinių darbo grupių susitikimuose ir renginiuose.
 
TEISĖS AKTAI. Parengta 19 teisės aktų. Suderinta 472 kitų institucijų teisės aktų projektai, iš jų 154 įstatymai, 91 įsakymas, 73 Vyriausybės nutarimai, 89 informacinių sistemų nuostatai ir kt.
Derintų teisės aktų projektų pasiskirstymas pagal temas:
•    Valstybės ir savivaldybių institucijų veikla – 319
•    Finansų ir kreditų veikla – 51
•    Sveikatos paslaugos – 48
•    Švietimas ir kultūra – 18
•    Teisėsauga ir teisėtvarka – 18

SKUNDAI. Gauta 626 skundai, išnagrinėta 708 (įskaitant gautus 2018 m.).
Taikyta 110 poveikio priemonių skundą pripažinus pagrįstu:
•    Baudos – 3
•    Nurodymai – 122
•    Papeikimai – 64

Poveikio priemonės taikytos šių sričių atstovams:
•    Prekių ir paslaugų teikėjai – 60
•    Fiziniai asmenys – 26
•    Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos – 21
•    Švietimo ir kultūros įstaigos – 9
•    Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai – 7
•    Finansų ir kredito įstaigos – 5
•    Advokatai, notarai, antstoliai – 5
•    Elektroninės parduotuvės – 4
•    Draudimo paslaugų teikėjai – 3
•    Sveikatos įstaigos – 3
•    Skolų išieškojimo įmonės – 3
•    Teisėsaugos ir teisėtvarkos įstaigos – 2
•    Apgyvendinimo paslaugų teikėjai – 1
•    Kita – 19

DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI. VDAI gavo 97 pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus, iš jų 83 atvejais įvyko konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas), 11 – prieinamumo praradimas (asmens duomenų praradimas, sunaikinimas), 7 – vientisumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas). Atlikus tikrinimus nustatyta 14 pažeidimų.

PREVENCINIAI TIKRINIMAI. Atlikta 86 duomenų valdytojų prevenciniai tikrinimai. Atlikus tikrinimus 35 atvejais pažeidimų nenustatyta, o 49 atvejais nustačius pažeidimus duomenų valdytojams skirta 1 bauda, 47 nurodymai, 1 rekomendacija.

Pastaba: 2019 m. VDAI jau yra skyrusi 4 baudas, bendra suma – 67,4 tūkst. Eur.

DUOMENŲ TEIKIMO Į UŽSIENĮ VERTINIMAS. Išnagrinėta 13 prašymų dėl leidimų teikti asmens duomenis į užsienį, suderinta 39 įmonėms privalomos taisyklės (angl. Binding Corporate Rules (BCR)).

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAI. Per 2019 m. tris ketvirčius VDAI pranešta apie 508 duomenų apsaugos pareigūnų paskyrimą. Bendras paskirtų duomenų apsaugos pareigūnų skaičius – 1 980.