BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Atlikti nuomos paslaugas teikiančių bendrovių tikrinimai dėl asmens duomenų tvarkymo

Data

2019 11 13

Įvertinimas
4
tikrinimai nuoma.png

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patikrino 16 Lietuvos Respublikoje registruotų ir veiklą vykdančių bendrovių, užsiimančių nuomos paslaugų teikimu. Atliekant tikrinimus domėtasi bendrovių atliekamu asmens duomenų tvarkymu dviem aspektais: pirma, ar bendrovės tinkamai įgyvendina duomenų kiekio mažinimo principą tvarkydamos asmens duomenis nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, antra, ar tinkamai informuojama apie asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimas
Atlikus tikrinimus nustatyta, kad 8 tinkamai įgyvendina duomenų kiekio mažinimo principą, o 8 šio principo neužtikrina ir jų tvarkomi asmens duomenys nėra adekvatūs, tinkami bei tvarkomi ne tie duomenys, kurių reikia siekiant nurodytų tikslų.

Nustatyti pažeidimai:
1. Neproporcingai siekiamiems tikslams, ypač kai nuomojama nedidelės vertės įranga, yra tikrinamas asmenų kreditingumas.
2. Nepagrįstai tvarkoma vairuotojo pažymėjimo antrosios pusės, kurioje neretai nurodomi sveikatos duomenys, kopija.
3. Bendrovės tvarko vairuotojo pažymėjimų kopijas, nors joms reikia tik dalies duomenų.
4. Bendrovės tvarko kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, nors, pavyzdžiui, policijos pareigūnai aiškiai reikalauja pateikti būtent vairuotojo pažymėjimo kopiją.
5. Nors bendrovėms reikalinga nuomojančio asmens nuotrauka, jos nepagrįstai tvarko viso asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, neproporcingas asmens duomenų tvarkymas gali sukelti didelį pavojų asmenų teisėms ir laisvėms, pavyzdžiui, dokumentai lengviau galėtų būti suklastoti panaudojant tikrus duomenis, todėl bendrovės turi būti atidžios ir tvarkyti tik tiek duomenų, kiek reikia siekiamiems tikslams.

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą
Vertinant bendroves informavimo apie asmens duomenų tvarkymą aspektu nustatyta, kad 14 iš šešiolikos tikrintų bendrovių duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą informuoja netinkamai.

Nustatyti pažeidimai:
1. Pateikiama ne visa arba netiksli informacija apie asmens duomenų tvarkymą.
2. Pateikiama informacija apie neatliekamą asmens duomenų tvarkymą.
3. Asmenys klaidinami prašant duoti sutikimą, nors iš tiesų jie turėtų tik patvirtinti, kad susipažino su informacija.
4. Kai duomenys renkami iš duomenų subjekto, bendrovės asmenims nepateikia informacijos duomenų rinkimo metu.
5. Kai duomenys gaunami ne iš duomenų subjekto, bendrovės asmenims nepateikia informacijos nustatytu laiku.
6. Bendrovės taiko mokestį už informacijos apie duomenų tvarkymą suteikimą, jeigu duomenų subjektas dėl šios informacijos suteikimo kreipiasi daugiau kaip 1 kartą per metus, nors neįrodo, kad toks prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.

Bendrovėms pateikti nurodymai per 1–2 mėn. laikotarpį pašalinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nustatytus pažeidimus. Neįvykdžius pateiktų nurodymų bendrovėms bus taikomos sankcijos, pavyzdžiui, skiriamos baudos.

Išsamesnės informacijos galite rasti tikrinimų Nuomos paslaugas teikiančių bendrovių tikrinimų apibendrinime dėl duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimo, tvarkant asmens duomenis nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, bei duomenų subjektų informavimo apie asmens duomenų tvarkymą.