2021-09-09

Atnaujintas bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų

Atnaujinus tradiciją 2021 m. rugsėjo 2–3 d. įvyko Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų susitikimas. Glaudesnis priežiūros institucijų bendradarbiavimas padės užtikrinti veiksmingesnę ir nuoseklesnę asmens duomenų tvarkymo priežiūrą Baltijos šalyse. Susitikime dalyvavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovai su užsienio šalių kolegomis sprendė institucijoms aktualius klausimus, pasikeitė patirtimi sprendžiant įvairius veiklos klausimus.

Aptariant institucijų darbo krūvius ir turimus išteklius buvo prieita bendra išvada, kad visos Baltijos šalių priežiūros institucijos neturi pakankamai išteklių (žmogiškųjų ir finansinių) tinkamai vykdyti teisės sistemoje nustatytiems įsipareigojimams. Priežiūros institucijos keitėsi informacija apie darbo prioritetų nustatymą ir naujoviškus metodus siekiant geriau atlikti užduotis. Per posėdį priežiūros institucijos taip pat pasikeitė nuomonėmis apie geriausią praktiką sprendžiant dažniausiai pasitaikančius skundus.

Nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo pradžios 2018 m. gegužės 25 d. bendras gautų skundų bruožas tebėra faktinis privačių asmenų atliekamo asmens duomenų tvarkymo socialiniuose tinkluose ir stebėjimo vaizdo kameromis vykdymo asmeniniais ir buitiniais tikslais klausimas. Susitikimo metu priežiūros institucijos pasidalijo savo patirtimi ir praktika, kaip spręsti klausimus, susijusius su fizinio asmens vykdomu vaizdo stebėjimu.

Priežiūros institucijos aptarė galimybes teikti abipusę paramą siekiant užtikrinti kuo didesnį turimų išteklių naudojimą. Susitarta koordinuoti veiksmus ir palaikyti ryšius dėl su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusių klausimų, įskaitant dalyvavimą Šengeno vertinimo vizituose ir kitame tarptautiniame bendradarbiavime, kuriame institucijų darbuotojai dalyvauja kaip ekspertai.

Skatinant nuoseklų BDAR taikymą visose Baltijos šalyse, susitikimo metu institucijos susitarė, kad 2022 m. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus organizuojama iš anksto numatytų sektorių stebėsena, siekiant išsiaiškinti atliekamas duomenų tvarkymo operacijas ir prireikus parengti rekomendacijas dėl geresnių asmens duomenų apsaugos metodų.

Priežiūros institucijos susitarė, kad daugeliu atvejų tinkamiausias sprendimas yra sisteminis požiūris ir bendradarbiavimas siekiant užtikrinti aktyvų problemų sprendimą Baltijos šalyse.

Šių metu susitikimą organizavo Latvijos kolegos, o 2022 m. Baltijos šalių susitikimą Vilniuje planuoja surengti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.