2021-06-02

Europos duomenų apsaugos valdyba paskelbė 2020 m. ataskaitą

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) pristatė 2020 metų ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama išsami EDAV per dar vienus pandeminius metus atlikto darbo apžvalga.

Primename, kad EDAV yra nepriklausoma Europos įstaiga, įsteigta Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). Jos tikslas – užtikrinti nuoseklų duomenų apsaugos taisyklių taikymą visoje Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Šis tikslas pasiekiamas skatinant nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir pateikiant EEE valstybėms bendras gaires dėl duomenų apsaugos taisyklių aiškinimo ir taikymo. EDAV sudaro ES asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, tarp kurių ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vadovai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP). EDAV veikloje ir posėdžiuose turi teisę dalyvauti Europos Komisija ir EEE šalys (Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) be balsavimo teisės.

Ataskaitoje EDAV pabrėžia, kad per COVID-19 pandemiją EEE valstybės narės ėmėsi priemonių viruso plitimui stebėti, suvaldyti ir švelninti. EDAV parengė gaires, be kita ko, dėl buvimo vietos ir kontaktų atsekimo programėlių; sveikatos duomenų tvarkymas moksliniams tyrimams; duomenų subjektų teisių apribojimai nepaprastosios padėties atveju ir duomenų tvarkymas vėl atveriant sienas.

2020 m. buvo reikšmingas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Schrems II. Jis turėjo didelį poveikį EEE įsisteigusiems subjektams, kurie perduoda duomenis JAV ir kitoms trečiosioms šalims.

2020 m. EDAV apibrėžė savo 2021–2023 m. strategiją, kuri apima keturis pagrindinius ramsčius su strateginiais tikslais.

2020 m. EDAV priėmė 10 gairių. Viena iš pagrindinių EDAV užduočių yra ne tik teikti gaires, bet ir užtikrinti vykdymo užtikrinimo nuoseklumą ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimą. 2020 m. EDAV pateikė 32 nuomones pagal BDAR 64 straipsnį.

2020 m. lapkričio 9 d. EDAV priėmė pirmąjį sprendimą, remdamasi BDAR 65 straipsniu, kilus ginčų tarp Airijos kelių kitų susijusių priežiūros institucijų.

BDAR reikalaujama, kad EEE priežiūros institucijos glaudžiai bendradarbiautų ir užtikrintų nuoseklų BDAR taikymą ir asmenų duomenų apsaugos teisių apsaugą visoje EEE.
• 2020 m. buvo sprendžiami 628 tarptautiniai atvejai.
• 2020 m. parengti 203 sprendimų projektai pagal vieno langelio principą, iš jų 93 – galutiniai sprendimai.
• 2020 m. priežiūros institucijos inicijavo 246 oficialias savitarpio pagalbos procedūras ir 2 258 neoficialias savitarpio pagalbos procedūras.

Čia galite susipažinti su 2020 m. EDAV ataskaita ir ataskaitos santrauka>>