BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė „Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gaires“

Data

2020 11 11

Įvertinimas
8
gaires prasymu.png

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atsižvelgdama į duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų užklausas dėl gaunamų prašymų pateikti asmens duomenis (toliau – Prašymai) teisėtumo ir kokiais kriterijais vadovaujantis įvertinti, ar Prašymai gali būti tenkinami, parengė Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gaires (toliau – Gairės), kuriose aptariama:

 • Asmens duomenų teikimo vertinimo kriterijai. Gairėse aptariamas Prašymų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas, kuris paremtas trimis pagrindiniais kriterijais: tikslo teisėtumo, duomenų gavėjo tinkamumo ir prašomų asmens duomenų apimties proporcingumo Prašyme nurodytam tikslui;
   
 • Teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Gairėse atkreipiamas dėmesys į visų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnyje įtvirtintų teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų taikymo specifiką ir susijusias duomenų valdytojo pareigas;
   
 • Atvejai, kai Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nėra taikomas, t. y. kai prašoma pateikti mirusiųjų asmens duomenis (su išimtimis), juridinių asmenų duomenis, nuasmenintą informaciją;
   
 • Asmens duomenų teikimas teisėsaugos institucijoms. Gairėse aptariamos rekomendacijos Teisėsaugos institucijų Prašymų turiniui;
   
 • Asmens duomenų teikimas advokatams. Gairėse aptariama, kokiomis teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygomis galėtų būti grindžiami advokatų Prašymai ir ką rekomenduojama atkreipti dėmesį (ne)įgyvendinant advokato teisę gauti asmens duomenis.

Gairių projektas buvo pateiktas viešosioms konsultacijoms Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje. Tai padėjo įvertinti galimą Gairių poveikį duomenų valdytojų (duomenų tvarkytojų) veikloje, todėl ši praktika taikytina ir ateityje. Esame dėkingi už pateiktas pastabas ir pasiūlymus tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus subjektams. Ateityje planuojama Gaires plėsti ir kitomis duomenų gavėjų grupėmis.
 

Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gairės>>