>
2023-12-04

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija rengia Asmens duomenų apsaugos mokymus viešajam sektoriui

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), atsižvelgdama į pavasarį vykdytos viešojo sektoriaus organizacijų apklausos metu gautą informaciją ir pateiktus aktualius klausimus dėl asmens duomenų tvarkymo, rengia Asmens duomenų apsaugos mokymus viešajam sektoriui.

Mokymų data: 2023 m. gruodžio 7 d. (ketvirtadienis)
Mokymų trukmė: 9–12 val.
 

MOKYMŲ SKAIDRĖS
Skaidres skelbsime 1 metus po renginio VDAI interneto svetainėje.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Praktiniai aspektaI>>
Stebėsena, kontrolė ir kiti asmens duomenų tvarkymo ypatumai darbo santykių kontekste>>

Susiję VDAI sprendimai>>
10 patarimų įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui>>VDAI mokymus rengia, siekdama stiprinti prevencinę veiklą ir atsižvelgdama į VDAI 2023–2025 m. strateginiame veiklos plane patvirtintą VDAI veiklos prioritetą „Pasitikėjimo viešojo sektoriaus atliekamu asmens duomenų tvarkymu stiprinimas“ ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) nustatytą užduotį skatinti duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų informuotumą apie BDAR.

Privatumo pranešimas mokymų dalyviams>>