BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Šengeno susitarimas

ŠENGENO ERDVĖ

Tai vidinių sienų neturinti valstybių teritorija, pavadinta Šengeno miesto Liuksemburge vardu, kuriame buvo pasirašytas Šengeno susitarimas. Lietuva Šengeno erdvės nare tapo 2007 m.

ŠENGENO SUSITARIMAS

1985 m. birželio 14 d. penkios valstybės narės: Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Vokietija ir Prancūzija pasirašė Šengeno susitarimą dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Šengeno susitarimas), kurio tikslas buvo panaikinti asmenų, valstybių narių piliečių, kertančių bendras sienas, kontrolę ir palengvinti transporto ir prekių judėjimą. Po kelių metų kitos valstybės narės, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, prisijungė prie Šengeno susitarimo. Dvi valstybės (Norvegija ir Islandija), kurios nėra valstybės narės, taip pat prisijungė prie Šengeno susitarimo.

ŠENGENO KONVENCIJA

1990 m. birželio 19 d. buvo pasirašyta Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo), kuri yra Šengeno informacinės sistemos įkūrimo pagrindas ir palengvina laisvo judėjimo principo įgyvendinimą, įkuriant Šengeno erdvę.

ES TEISĖS AKTAI

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (toliau – Reglamentas)

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (toliau – Tarybos sprendimas)

ŠENGENO INFORMACINĖ SISTEMA

Šengeno informacinė sistema yra didžiausia informacinė sistema Europoje, kurioje tvarkomi asmens duomenys visuomenės saugumo užtikrinimo tikslais.

Šengeno informacinė sistema (toliau – SIS) buvo įsteigta tarpvyriausybine iniciatyva pagal Šengeno konvenciją, o dabar integruota į ES sistemą. Šioje informacinėje sistemoje tvarkoma informacija apie asmenis, kurie galėjo dalyvauti darant sunkius nusikaltimus arba neteisėtai įvažiavo (bandė įvažiuoti) į Šengeno erdvės valstybes  arba neturi teisės gyventi ES. Joje taip pat yra perspėjimai apie dingusius asmenis, ypač vaikus, taip pat informacija apie tam tikrus daiktus, pavyzdžiui, banknotus, transporto priemones, šaunamuosius ginklus ir tapatybės dokumentus, kurie galėjo būti pavogti, neteisėtai pasisavinti ar dingę. Informacija, įvesta nacionalinių valdžios institucijų į SIS, yra perduodama per centrinę sistemą visoms Šengeno valstybėms.

2013-04-09 pradėjo veikti antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (toliau – SIS II), kuri papildyta naujomis funkcijomis, pvz., galimybe įvesti biometrinius duomenis (pirštų atspaudus ir nuotraukas), naujo tipo perspėjimus (dėl pavogtų orlaivių, laivų, konteinerių, mokėjimo priemonių) ar galimybe susieti skirtingus perspėjimus (pavyzdžiui, perspėjimas dėl asmens ir dėl transporto priemonės). Be to, sistemoje SIS II Europos arešto orderiai tiesiogiai siejami su perspėjimais dėl ieškomų suimti, perduoti arba išduoti asmenų: taip kompetentingoms institucijoms lengviau ir greičiau užtikrinti būtinus tolesnius veiksmus. SIS II sudaro centrinė sistema, ES narių nacionalinės sistemos ir ryšių infrastruktūra tarp centrinės ir nacionalinių sistemų.

Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema. Teisės susipažinti su duomenimis vadovo santrauka (liet. k.)
Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema. Teisės susipažinti su duomenimis vadovas (anglų k.)

KURIOS INSTITUCIJOS TURI PRIEIGĄ PRIE SIS II DUOMENŲ?

Prieiga prie SIS II yra ribota. Prieigą turi tik nacionalinės už sienų kontrolę atsakingos institucijos, policijos, muitinės, teismų, vizų ir transporto priemonių registracijos tarnybos. Šios institucijos gali naudoti SIS II duomenis tik tiek, kiek joms reikia specifinėms užduotims atlikti. Europos institucijos EUROPOLAS ir EUROJUSTAS taip pat turi ribotas prieigos teises.

KAIP UŽTIKRINAMA ASMENS DUOMENŲ APSAUGA?

Institucijos kiekvienoje šalyje naudojančios SIS II yra įpareigotos tikrinti informacijos, kurią įveda į sistemą, kokybę. Šengeno erdvėje yra griežti duomenų apsaugos reikalavimai. Jei duomenys apie asmenį yra saugomi, tas asmuo turi teisę prašyti prieigos prie šių duomenų ir įsitikinti, kad jie yra teisingi ir teisėtai įvesti. Jei taip nėra, asmuo turi teisę prašyti, jog duomenys apie jį būtų ištaisyti ar ištrinti. Suteikti prieigą gali būti atsisakoma tik tada, kai tai būtinai reikalinga teisėtos užduoties, susijusios su užklausa, vykdymui ir kitų asmenų teisių ir laisvių gyvenimui.

Prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje
Prašymas ištaisyti savo asmens duomenis, tvarkomus antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje
Prašymas ištrinti savo asmens duomenis, tvarkomus antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje

KAIP UŽTIKRINAMA TEISĖTAI KERTANČIŲ ŠENGENO VALSTYBIŲ SIENAS ASMENŲ APSAUGA,
JEIGU JŲ TAPATYBĘ PASISAVINA ASMUO, SUSIJĘS SU NUSIKALTIMU AR NELEGALIU ĮVAŽIAVIMŲ Į ŠENGENO ERDVĘ?

Kartais netikra tapatybė panaudojama vykdant nusikaltimus ar bandant įvažiuoti ar pasilikti Šengeno erdvėje. Toks neteisėtas panaudojimas įtraukia pamestus ar pavogtus tapatybės dokumentus. Jei susiklosčius tokiai situacijai gaunama užklausa, įvesta į SIS II, tai gali sukelti sunkumų nekaltam asmeniui, kurio tapatybė buvo pavogta. Tačiau yra naudojamos konkrečios procedūros, kad būtų užtikrinta nekaltų asmenų interesų apsauga.

KAIP KREIPTIS DĖL PRIEIGOS, IŠTAISYMO, PAKEITIMO IR NETEISĖTO ASMENS DUOMENŲ PANAUDOJIMO?

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys buvo neteisėtai panaudoti, juos reikia ištaisyti ar ištrinti, galite kreiptis dėl prieigos prie šių duomenų bet kurioje Šengeno šalyje, susisiekdami su kompetentinga organizacija ar institucija (paprastai, nacionaline duomenų apsaugos institucija ar institucija, atsakinga už nacionalinių duomenų, įvedamų į SIS II, kokybę). Jei esate už Šengeno erdvės, galite susisiekti su Šengeno šalies konsulatu, šalyje, kurioje tuo momentu gyvenate. Būsite informuotas apie savo užklausos vykdymo eigą vėliausiai per tris mėnesius.

ŠENGENO PRIEŽIŪROS KOORDINAVIMO GRUPĖ

Šengeno priežiūros koordinavimo grupę sudaro nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kurie:

  • eičiasi atitinkama informacija;
  • adeda viena kitiems atlikti auditą ir patikrinimus;
  • agrinėja sunkumus aiškinant ar taikant Tarybos sprendimą ar Reglamentą;
  • nalizuoja problemas, susijusias su nepriklausoma priežiūra ar naudojimusi duomenų subjektų teisėmis;
  • engia suderintus pasiūlymus dėl bendro problemų sprendimo;
  • rireikus didina informuotumą apie su duomenų apsauga susijusias teises.

Šengeno priežiūros koordinavimo grupė renkasi du kartus per metus.

ATASKAITA Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Šengeno informacinėje sistemoje (anglų k.)
2013–2015 m. SIS II priežiūros koordinavimo grupės ataskaita (anglų k.)

NACIONALINĖ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA

Nacionalinės priežiūros institucijos paskirtis – vykdyti nepriklausomą jų teritorijoje vykdomo SIS II asmens duomenų tvarkymo ir iš jų teritorijos vykdomo SIS II asmens duomenų perdavimo teisėtumo ir tolimesnio keitimosi papildoma informacija bei jos tvarkymo teisėtumo stebėseną.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskirta atsakinga už nepriklausomą asmens duomenų tvarkymo teisėtumo nacionalinėje SIS patikrinimo atlikimą. Viena iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos funkcijų – vykdyti nacionalinės SIS asmens duomenų tvarkymo teisėtumo kontrolę.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją:

L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva 
(Įėjimas iš kairės pusės)
Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445
Internete vdai.lrv.lt
El. p. [email protected]

INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ ŠENGENO KONVENCIJOS FUNKCIJŲ VYKDYMĄ:

NUORODOS

Šengeno priežiūros koordinavimo grupės ir informacinės sistemos tinklalapis (nuo 2016 m.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-23