Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės pavadinimas – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius.
2. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovas (I pareigybės lygmuo).
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir teisingumo ministrui.

II SKYRIUS
FUNKCIJOS
4. Atlieka Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatuose direktoriui nustatytas funkcijas.
5. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
7. Vadovauja įstaigai.
8. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
9. Valdo įstaigos išteklius.
10. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
11. Dalyvauja formuojant politiką asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityse. 
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
13.1. išsilavinimas – teisės bakalauro ir teisės magistro arba teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis (vienpakopis teisinis universitetinis išsilavinimas);
13.2. darbo patirtis – teisinio arba teisinio pedagoginio darbo stažas;
13.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 10 metų;
13.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
14.1. kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;
14.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
15. Atitiktis kitiems reikalavimams:
15.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;
15.2. atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 53 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

IV SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
16.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;
16.2. organizuotumas – 5;
16.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
16.4. analizė ir pagrindimas – 5;
16.5. komunikacija – 5.
17. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
17.1. strateginis požiūris – 5;
17.2. veiklos valdymas – 5;
17.3. lyderystė – 5.