Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. personalo valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. personalo valdymo vykdymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS   
5. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
9. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
10. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
11. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
15. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
16. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.   
17. Kontroliuoja, kaip valstybės tarnyboje dirbantys asmenys vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas.
18. Pagal kompetenciją teikia priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą įstaigoje, atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole įstaigoje susijusią veiklą, teikia informaciją Specialiųjų tyrimų tarnybai apie įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo eigą, organizuoja antikorupcinius mokymus įstaigos darbuotojams.
19. Aptarnauja asmenis jiems atvykus į įstaigą, įgyvendina ,,vieno langelio“ principo nuostatas.
20. Nesant struktūrinio padalinio vadovo, vykdo struktūrinio padalinio vadovo funkcijas.   
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – vadyba;
22.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
22.4. studijų kryptis – verslas;
arba:
22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.6. darbo patirtis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;
22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.
24. Atitikimas kitiems reikalavimams:
24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
    
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. komunikacija – 5;
25.2. analizė ir pagrindimas – 4;
25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
25.4. organizuotumas – 4;
25.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
26.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4;
26.2. informacijos valdymas – 4.
27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4.

 

2020 METŲ UŽDUOTYS