Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 2. Mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.
 3. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą bei archyvinių dokumentų tvarkymą, valdymą ir saugojimą.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai.
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 6. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 8. Mokėti bendrauti, gebėti greitai suvokti situaciją ir priimti sprendimus.
 9. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Dirba su dokumentų valdymo sistema (toliau – DVS) ir registruoja Inspekcijoje gautus ir siunčiamus dokumentus DVS, kad būtų įrodytas jų buvimas Inspekcijos dokumentų apskaitos sistemoje, siekiant užtikrinti gautos dokumentacijos paiešką.
 2. Priima iš įstaigų, institucijų (toliau – institucijos), pašto kurjerių, piliečių ir kitų asmenų (toliau – asmenys) Inspekcijai adresuotą korespondenciją.
 3. Registruoja Inspekcijoje parengtus vidaus dokumentus DVS.
 4. Atsiliepia į skambučius Inspekcijos telefonu, tariasi dėl prašomo priėmimo pas Inspekcijos direktorių laiko, nukreipia skambučius Inspekcijos direktoriui ar atsakingiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai).
 5. Atlieka informacijos apie Inspekcijoje gautus dokumentus, asmenų prašymus ir skundus paiešką DVS institucijų ir asmenų prašymu.
 6. Teikia informaciją institucijoms ir asmenims apie dokumentų, prašymų ir skundų gavimą Inspekcijoje bei jų nagrinėjimo eigą.
 7. Kaupia dokumentus, juos sistemina, atsako už priskirtas pagal dokumentacijos planą dokumentų bylas, kurias saugo, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą, siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų perdavimą Inspekcijos archyvui.
 8. Imasi organizavimo veiksmų, kad Inspekcijoje efektyviai vyktų susirinkimai, posėdžiai ir pasitarimai.
 9. Įveda bylas iš patvirtinto Inspekcijos dokumentacijos plano į DVS.
 10. Nesant Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto (vykdančio funkcijas dokumentų valdymo srityje), vykdo jo funkcijas.
 11.  Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.