Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
   
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešieji ryšiai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.
    
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. informacijos apie asmens duomenų apsaugą ir įstaigos veiklą teikimas visuomenei.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. informacijos, susijusios su stebėsena ir analize, rengimas.
    
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS   
7. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
10. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
11. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
12. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.   
14. Rengia ir teikia informaciją reikalingą skatinti visuomenės informuotumą apie su duomenų tvarkymu susijusius pavojus, taisykles, duomenų apsaugos priemones ir duomenų subjektų teises, jų supratimą bei duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų informuotumą apie jų prievoles.
15. Struktūrinio padalinio vadovui pavedus atstovauja tarptautinėse darbo grupėse, susijusiose su duomenų subjektų ir duomenų valdytojų informavimu apie asmens duomenų apsaugą bei kitais viešųjų ryšių klausimais.
16. Rengia ir skelbia įstaigos veiklos ataskaitą.
17. Peržiūri ir redaguoja Europos duomenų apsaugos valdybos rengiamų dokumentų ir informacijos vertimus į lietuvių kalbą.
18. Organizuoja įstaigos informacijos turinio vaizdinį įforminimą, leidybą, rengia įstaigos informacinius leidinius, dalyvauja rengiant filmų, televizijos, radijo laidų projektus ir kaupia vaizdinę informaciją apie įstaigos veiklą.
19. Rengia ir organizuoja įstaigai aktualias apklausas bei jų apibendrinimus.   
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
   
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
21.3. studijų kryptis – komunikacija;
arba:
21.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.5. darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;
21.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba – anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
    
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. komunikacija – 5;
24.2. analizė ir pagrindimas – 4;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
24.4. organizuotumas – 4;
24.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. tarpkultūrinė komunikacija – 4;
25.2. informacijos valdymas – 4.
26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. viešųjų ryšių išmanymas – 4.