Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties.
 2. Turėti teisinio darbo patirties.
 3. Mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 4. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, privatumo apsaugą elektroninių ryšių sektoriuje, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 6. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Teikia konsultacijas duomenų subjektams, duomenų valdytojams ir tvarkytojams, viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos, taip pat privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją ir asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.
 2. Nagrinėja asmenų prašymus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
 3. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas ar jų projektus Inspekcijai pateiktiems ES teisės aktų, nacionalinių įstatymų, kitų teisės aktų, informacinių sistemų, registrų nuostatų ir kitų teisės aktų projektams siekiant užtikrinti jų atitiktį tarptautiniams ir nacionaliniams teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.
 4. Rengia teisės aktų projektus, reikalingus Inspekcijos uždaviniams įgyvendinti, siekiant užtikrinti jų atitiktį ES teisės aktams, nacionaliniams įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
 5. Teikia išvadų projektus elgesio kodeksų ir įmonei privalomų taisyklių projektams, siekiant užtikrinti jų atitiktį ES teisės aktams, nacionaliniams įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
 6. Dalyvauja akredituojant už elgesio kodeksų stebėseną atsakingas institucijas ir sertifikavimo įstaigas, siekiant užtikrinti jų veiklos atitiktį ES teisės aktams, nacionaliniams įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
 7. Rengia ir teikia informaciją, įskaitant užsienio valstybes, apie Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, pagal kompetenciją teikia teisinių išvadų projektus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svarstomose bylose, rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos.
 8. Teikia pasiūlymus ES ir nacionalinėms institucijoms ir įstaigoms dėl įstatymų ar kitų teisės aktų rengimo, keitimo, pripažinimo netekusiais galios, jeigu įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatos yra susijusios su Inspekcijos kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
 9. Dalyvauja Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų ir įstaigų posėdžiuose, darbo grupėse ir komisijose, kai svarstomi klausimai, susiję su asmens duomenų apsauga, siekiant pateikti nuomonę pagal Inspekcijos kompetenciją.
 10. Rengia viešųjų konsultacijų projektus aktualiais privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje klausimais ūkio subjektams pagal Inspekcijos kompetenciją ir tipinių klausimų – atsakymų projektus, skirtų skelbti Inspekcijos interneto svetainėje, siekiant įgyvendinti Skyriaus uždavinius ir funkcijas.
 11. Rengia ir derina vidaus dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti bei derina kitų Inspekcijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reikalingus Inspekcijos uždaviniams įgyvendinti, siekiant užtikrinti jų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams bei teisinės technikos reikalavimams, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus.
 12. Skyriaus vedėjo pavedimu teikia visuomenei informaciją, reikalingą visuomenės informuotumo apie su duomenų tvarkymu susijusius pavojus, taisykles, duomenų apsaugos priemones ir duomenų subjektų teises bei jų supratimą.
 13. Pagal Inspekcijos dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų bylas, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus dokumentų perdavimą Inspekcijos archyvui.
 14. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Inspekcijai teismuose, siekiant, kad būtų pateikta Inspekcijos nuomonė Inspekcijos kompetencijai priskirtais duomenų apsaugos klausimais arba ginami jos teisėti interesai.
 15. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.

2019 METŲ UŽDUOTYS

 1. Parengti dviejų metodinių dokumentų projektus asmens duomenų ir privatumo apsaugos klausimais ir pateikti tiesioginiam vadovui. Pirmojo metodinio dokumento projektas tiesioginiam vadovui pateiktas iki 2019 m. II ketvirčio pabaigos, antrojo metodinio dokumento projektas tiesioginiam vadovui pateiktas iki 2019 m. III ketvirčio pabaigos.
 2. Išanalizuoti aktualią informaciją ir tiesioginiam vadovui iki 2019 m. II ketvirčio pabaigos pateikti pasiūlymus dėl Bendrajame duomenų apsaugos reglamente priežiūros institucijai skirtų užduočių, susijusių su sertifikavimo kriterijų, sertifikavimo įstaigų akreditavimo ir jų akreditavimo kriterijų, įgyvendinimo.