Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Priežiūra ir kontrolė.
4. Teisė.
   
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Asmens duomenų ir privatumo apsauga, duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų veiklos priežiūra.
6. Teisė.
    
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS   
7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.   
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

    
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
17.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
19.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
  
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. komunikacija – 5;
20.2. analizė ir pagrindimas – 5;
20.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
20.4. organizuotumas – 4;
20.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
21. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. lyderystė – 4;
21.2. veiklos valdymas – 4;
21.3. strateginis požiūris – 4.
22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5.
23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. veiklos planavimas – 5;
23.2. teisės išmanymas – 5.
 

2021 METŲ UŽDUOTYS

  1. Organizuoti ir koordinuoti Priežiūros skyriaus darbą, tinkamai planuojant ir paskirstant užduotis darbuotojams.
  2. Koordinuoti ir užtikrinti, kad būtų vykdomas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos auditų ir stebėsenos 2020 – 2025 m. planas.
  3. Užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) taikymo priežiūrą atliekančiomis Europos Sąjungos institucijomis.