Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovo pavaduotojas (II lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Teisė.
4. Politikos formavimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Teisė.
6. Asmens duomenų teisinė apsauga.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
9. Prireikus vadovauja įstaigai.
10. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
11. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
13. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
14. Atlieka Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų 25 punkte nustatytas funkcijas.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – teisė;
16.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
16.4. darbo patirtis – teisinio arba teisinio pedagoginio darbo;
16.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 10 metų.
17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
17.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;
17.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
18. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
18.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
18.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.
18.3. atitikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 53 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. komunikacija – 5;
19.2. analizė ir pagrindimas – 5;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
19.4. organizuotumas – 5;
19.5. vertės visuomenei kūrimas – 5.
20. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
20.1. lyderystė – 4;
20.2. veiklos valdymas – 5;
20.3. strateginis požiūris – 5.
21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
21.1. įžvalgumas – 5;
21.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 5;
21.3. konfliktų valdymas – 5.

 

2022 METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Koordinuoti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2022–2024 m. strateginiame veiklos plane numatytų veiklos prioritetų vykdymą.
2 užduotis: Koordinuoti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos mechanizmo tobulinimą.
3 užduotis: Koordinuoti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skirtų (nuo 2022-01-01) naujų pareigybių įsteigimą.