Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Priežiūra ir kontrolė.
4. Informacinių technologijų valdymas.
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Asmens duomenų ir privatumo apsauga, duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų veiklos priežiūra.
6. Informacinės technologijos.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – informatika;
17.3. studijų kryptis – informatikos inžinerija;
17.4. studijų kryptis – matematika;
17.5. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
arba:17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
17.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba – anglų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.
19.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. komunikacija – 5;
20.2. analizė ir pagrindimas – 5;
20.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
20.4. organizuotumas – 4;
20.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
21. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
21.1. lyderystė – 4;
21.2. veiklos valdymas – 4;
21.3. strateginis požiūris – 4.
22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5.

2021 METŲ UŽDUOTYS

  1. Koordinuoti planinių patikrinimų vykdymą tokiu būdu, kad įvykdytų planinių patikrinimų pagal kontrolinius klausimynus dalis būtų ne mažesnė nei 90 proc.
  2. Koordinuoti asmens duomenų saugumo pažeidimų (toliau – ADSP) nagrinėjimą tokiu būdu, kad teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais būtų išnagrinėta daugiau nei 91 proc. gautų ADSP.
  3. Koordinuoti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vidinio kompiuterių tinklo (angl. LAN) topologijos atnaujinimą (kompiuterių jungimo į  bendrą kompiuterių tinklą schemą, kartu aprašant įrenginių, prievadų pavadinimus, segmentavimą, numeracijas ir t. t.).
  4. Koordinuoti naujos integruotosios kūrimo aplinkos (IDE) ir aplikacijos programavimo sąsajos (API) VDAIIS testinės aplinkos programavimo darbams diegimą.
  5. Užtikrinti ADSP tyrimų apibendrinimų pagal pusmečių rezultatus parengimą ir paskelbimą.