Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus
2022 m. gegužės 19 d. įsakymu
1T-68 (1.12.E)

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

    
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. informacinių technologijų valdymas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. asmens duomenų ir privatumo apsauga, duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų veiklos priežiūra.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. informacinės technologijos.

   
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS 
7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
10. Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
11. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
12. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
13. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
14. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą. 
15. Tikrina bei vertina kaip duomenų valdytojai įgyvendina technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones duomenų tvarkymo vietose ir susirašinėjimo būdu. Atlieka asmens duomenų tvarkymo patikrinimus elektroniniuose ryšiuose, siūlo sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų kibernetinėje erdvėje.
16. Pagal kompetenciją nagrinėja pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.
17. Rengia metodines rekomendacijas dėl asmens duomenų saugumo informacinėse ir ryšių technologijose ir jas viešai skelbia Inspekcijos interneto svetainėje.
18. Pagal kompetenciją derina nuostatus, elgesio kodeksus ir įmonei privalomų taisyklių projektus, kad būtų tinkamai įvertinti klausimai, susiję su informacinėmis technologijomis ir elektroniniais ryšiais.
19. Vykdo Inspekcijos veiklos, kontrolės ir statistinių rodiklių apdorojimą ir valdymą IT priemonėmis.  
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

    
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – informatika (arba);
21.3. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
21.4. studijų kryptis – matematika (arba);
21.5. studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
21.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba – anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.
23.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
24.2. organizuotumas – 3;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
24.4. analizė ir pagrindimas – 4;
24.5. komunikacija – 3.
25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.
26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. veiklos planavimas – 3;
26.2. informacinių technologijų valdymas – 3.