Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. informacinių technologijų valdymas.  

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. asmens duomenų ir privatumo apsauga, duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų veiklos priežiūra.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. informacinės technologijos.
    
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS  
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.   
8. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
10. Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
11. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
12. Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
13. Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
14. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
15. Tikrina bei vertina kaip duomenų valdytojai įgyvendina technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones duomenų tvarkymo vietose ir susirašinėjimo būdu. Atlieka asmens duomenų tvarkymo patikrinimus elektroniniuose ryšiuose, siūlo sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų kibernetinėje erdvėje.
16. Įstaigos iniciatyva, pagal asmenų prašymus ir skundus atlieka Šengeno, Muitinės, Vizų, Eurodac informacinių sistemų asmens duomenų tvarkymo patikrinimus ir LR asmens duomenų perkėlimo, paieškos ir teikimo Europolui patikrinimus ES teisės aktų nustatyta tvarka. Vykdo asmens duomenų teisėsaugos, kitose valstybės institucijų informacinėse sistemose ir registruose tvarkymo patikrinimus.
17. Pagal kompetenciją nagrinėja pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.
18. Rengia metodines rekomendacijas dėl asmens duomenų saugumo informacinėse ir ryšių technologijose ir jas viešai skelbia Inspekcijos interneto svetainėje.
19. Pagal kompetenciją derina nuostatus, elgesio kodeksus ir įmonei privalomų taisyklių projektus, kad būtų tinkamai įvertinti klausimai, susiję su informacinėmis technologijomis ir elektroniniais ryšiais.
20. Nesant struktūrinio padalinio vadovo, vykdo struktūrinio padalinio vadovo funkcijas.   
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
   
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – informatika;
22.3. studijų kryptis – informatikos inžinerija;
22.4. studijų kryptis – matematika;
22.5. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
22.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba – anglų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
24. Atitikimas kitiems reikalavimams:
24.1. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.
24.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.
    
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. komunikacija – 4;
25.2. analizė ir pagrindimas – 5;
25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
25.4. organizuotumas – 4;
25.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.
27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. veiklos planavimas – 4;
27.2. informacinių technologijų valdymas – 4.

2021 METŲ UŽDUOTYS

  1. Atlikti Inspekcijos Įslaptintos informacijos Fizinės apsaugos (FA) vertinimo atnaujinimą ir parengti FA vertinimo ataskaitą.
  2. Atlikti Inspekcijos informacinių sistemų saugos rizikos įvertinimą ir parengti rizikos valdymo priemonių planą.
  3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti 3 duomenų valdytojų patikrinimus pagal skyriaus kompetenciją, parengti ataskaitas.
  4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėti 40 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.
  5. Paruošti duomenų valdytojams ir tvarkytojams ADSP tyrimų apibendrinimus pagal pusmečių rezultatus.