Pareigų aprašymas Spausdinti

 
VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
    II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešieji pirkimai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

               
    III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Viešųjų pirkimų vykdymas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Dokumentų valdymo vykdymas.


                
        IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

           
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
9. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
10. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
13. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
15. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.               
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
            V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – teisė (arba);
20.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
20.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
20.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
20.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

              
            VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. komunikacija – 4;
21.2. analizė ir pagrindimas – 5;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
21.4. organizuotumas – 4;
21.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
22.1. informacijos valdymas – 4.
23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
23.1. dokumentų valdymas – 4;
23.2. viešųjų pirkimų išmanymas – 4.