Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. personalo valdymas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. personalo administravimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS    
5. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
9. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
10. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
11. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
15. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
16. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
17. Kontroliuoja, kaip valstybės tarnyboje dirbantys asmenys vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas.
18. Pagal kompetenciją teikia priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą įstaigoje, atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole įstaigoje susijusią veiklą, teikia informaciją Specialiųjų tyrimų tarnybai apie įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo eigą, organizuoja antikorupcinius mokymus įstaigos darbuotojams.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
20.3. studijų kryptis – teisė (arba);
20.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
20.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.7. darbo patirtis – personalo administravimo patirtis;
20.8. darbo patirties trukmė – 1 metai. 

        
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. komunikacija – 4;
21.2. analizė ir pagrindimas – 4;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
21.4. organizuotumas – 3;
21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;
22.2. informacijos valdymas – 3.

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3.