Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGŲ APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1.    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2.    Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
3.    Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
4.    Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
5.    Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
6.    Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
7.    Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
8.    Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
9.    Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.
10.    Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.
11.    Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.
12.    Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.
13.    Organizuoja pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo sudarymą; pagal kompetenciją dalyvauja ir teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriuje nustatyta tvarka gautą informaciją apie asmenį.
14.    Atlieka įstaigos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių  interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną.
15.    Organizuoja įstaigos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimą.
16.    Kontroliuoja, kaip įstaigos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos įstaigos veiklos srityje kylančiais antikorupcinio elgesio klausimais.
17.    Pagal poreikį ir kompetenciją atlieka kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.
18.    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19.    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1.    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2.    studijų kryptis – vadyba (arba);
19.3.    studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
19.4.    studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
19.5.    studijų kryptis – teisė;
arba:
19.6.    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7.    darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
19.8.    darbo patirties trukmė – 1 metai.