Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus
    2022 m. sausio 19 d. įsakymu
    Nr. 1T-9 (1.12.E)  

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
                   
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – VI pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

           
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.

               
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. asmens duomenų ir privatumo apsauga, duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų veiklos priežiūra.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teisė.

              
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS           
7. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
8. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
9. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus, susijusius dokumentus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
11. Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.
12. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
13. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
14. Koordinuoja arba prireikus atlieka asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir privatumo apsaugos tikrinimus pagal gautus skundus ir pranešimus bei įstaigos iniciatyva, rengia patikrinimų aktus, atsakymus bei siūlo sprendimus dėl nustatytų pažeidimų.
15. Koordinuoja duomenų valdytojų pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus nagrinėjimą arba prireikus juos nagrinėja ir siūlo sprendimų projektus.
16. Koordinuoja duomenų valdytojų prašymų dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms nagrinėjimą arba prireikus juos nagrinėja bei rengia leidimus teikti asmens duomenis arba motyvuotus atsisakymus išduoti leidimus, šiuo klausimu bendradarbiauja su Europos duomenų apsaugos valdyba.
17. Koordinuoja išankstinių konsultacijų teikimą ir įstaigos nuomonę dėl asmens duomenų tvarkymo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais.
18. Koordinuoja  duomenų subjekto teisių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo nustatytais atvejais.
19. Nesant struktūrinio padalinio vadovo, vykdo struktūrinio padalinio vadovo funkcijas.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

              
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirtis – asmens duomenų apsaugos srities patirtis;
21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

             
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
22.2. organizuotumas – 4;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
22.4. analizė ir pagrindimas – 5;
22.5. komunikacija – 4.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. informacijos valdymas – 4;
23.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.
24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. veiklos planavimas – 4.

              

2022 M. PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VADOVUI IR SKYRIUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti Priežiūros skyriaus darbą, tinkamai planuojant ir paskirstant užduotis darbuotojams.

2 užduotis: Užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) taikymo priežiūrą atliekančioms Europos Sąjungos institucijomis.

3 užduotis: Užtikrinti praktikos pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimtus sprendimus apibendrinimų parengimą ir reguliarų jos pateikimą skelbimui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje.