Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus
    2022 m. kovo 31 d. įsakymu
    Nr. 1T-47 (1.12.E)  

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
            
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

        
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.
 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. asmens duomenų ir privatumo apsauga, duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų veiklos priežiūra.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teisė.
 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
13. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
14. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
15. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.           
16. Atlieka asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir privatumo apsaugos tikrinimus pagal gautus skundus ir pranešimus bei įstaigos iniciatyva, rengia patikrinimų aktus, atsakymus bei siūlo sprendimus dėl nustatytų pažeidimų.
17. Nagrinėja duomenų valdytojų pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus ir siūlo sprendimų projektus.
18. Vykdo įstaigos akredituotų įstaigų priežiūrą ir kontrolę.
19. Nagrinėja duomenų valdytojų prašymus dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms ir rengia leidimus teikti asmens duomenis arba motyvuotus atsisakymus išduoti leidimus, šiuo klausimu bendradarbiauja su Europos duomenų apsaugos valdyba.
20. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais teikia išankstines konsultacijas ir įstaigos nuomonę dėl asmens duomenų tvarkymo.
21. Nesant struktūrinio padalinio vadovo, vykdo struktūrinio padalinio vadovo funkcijas.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

            
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – teisė.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
24.2. organizuotumas – 4;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
24.4. analizė ir pagrindimas – 5;
24.5. komunikacija – 4.
25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.
26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. veiklos planavimas – 4;
26.2. teisės išmanymas – 4.