Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGŲ APRAŠYMAS

FUNKCIJOS 
1.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1.    rengia raštus ir kitus dokumentus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
1.2.    prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą;
1.3.    rengia nesudėtingus sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.4.    rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais nesudėtingais klausimais;
1.5.    pildo informaciją Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinėje sistemoje;
1.6.    vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

      
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1.    turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2.2.    būti susipažinusiam su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu.
2.3.    žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
2.4.    gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti;
2.5.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6.    mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.