Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1T-2 (1.12.E)


VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Viešieji pirkimai.
4. Personalo valdymas.
5. Dokumentų valdymas.
6. Turto valdymas.
7. Finansų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
8. Viešųjų pirkimų organizavimas.
9. Personalo valdymo organizavimas.
10. Dokumentų valdymo organizavimas.
11. Turto valdymo organizavimas.
12. Finansų valdymo organizavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
13. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
14. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
15. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
17. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
18. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
19. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
20. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
21. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – teisė (arba);
23.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
23.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
23.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
23.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
24.2. organizuotumas – 4;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
24.4. analizė ir pagrindimas – 5;
24.5. komunikacija – 5.
25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. strateginis požiūris – 4;
25.2. veiklos valdymas – 4;
25.3. lyderystė – 4.
26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. įžvalgumas – 4;
26.2. informacijos valdymas – 4.
27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. veiklos planavimas – 4.


2022 M. ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VADOVUI IR SKYRIUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

1 užduotis: Užtikrinti naujų darbo vietų Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje įrengimą.
2 užduotis: Užtikrinti tinkamą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos materialinių vertybių ir turto naudojimą bei viešųjų pirkimų, atsižvelgiant į 2022 m. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, vykdymą.
3 užduotis: Organizuoti metodinių rekomendacijų, atsižvelgiant į Administravimo skyriaus vykdomas funkcijas, parengimą bei pateikimą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbuotojams.