Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui, o pagal pareigybės aprašyme nustatytas vyriausiojo finansininko funkcijas tiesiogiai pavaldus direktoriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. turto valdymas.
   
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. finansų valdymas ir apskaita.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. turto valdymo vykdymas.
  
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS 
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
10. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
11. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
12. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
13. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
15. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
17. Koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.  
18. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir (ar) jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų, siekiant užtikrinti racionalų ir efektyvų materialinių ir finansinių išteklių naudojimą. Teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl veiksmų, stiprinančių finansinę drausmę.
19. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia įstaigos strateginio veiklos plano bei veiklos rezultatų stebėsenos duomenis ir užtikrina jų tikslinimą.  
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
   
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. komunikacija – 4;
23.2. analizė ir pagrindimas – 5;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
23.4. organizuotumas – 4;
23.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. informacijos valdymas – 4;
24.2. įžvalgumas – 4.
25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. finansų valdymas ir apskaita – 4.