BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos duomenų apsaugos valdyba


Informuojame, kad Jums kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu arba su juo susijusiais pranešimais Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tvarkys skundų nagrinėjimo ir, kai taikoma, tarptautinio bendradarbiavimo, įskaitant įgyvendinant nuoseklumą, užtikrinimo tikslais. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite prie šio laiško prisegtame Privatumo pranešime

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaiga įsteigta 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau – Reglamentas Nr. 45/2001). Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog Bendrijos institucijos ir įstaigos, tvarkydamos asmens duomenis, gerbtų fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, svarbiausia – jų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atsako už šio Reglamento Nr. 45/2001 ir visų kitų Bendrijos aktų, reglamentuojančių fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą Bendrijos institucijai ar įstaigai tvarkant asmens duomenis, nuostatų vykdymo priežiūrą ir užtikrina jų taikymą bei Bendrijos institucijų, įstaigų ir duomenų subjektų konsultavimą visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
 
Europos Parlamentas ir Taryba bendru sutarimu iš Komisijos parengto kandidatų sąrašo paskiria Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną penkerių metų kadencijai tik po šioms pareigoms eiti paskelbto viešo konkurso. Ta pačia tvarka ir tos pačios trukmės kadencijai skiriamas priežiūros pareigūno pavaduotojas, kuris padeda priežiūros pareigūnui eiti pastarojo pareigas ir pavaduoja jį, kai jo nėra arba jis negali eiti savo pareigų.
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas parenkamas iš tokių asmenų tarpo, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių, kurie turi pripažintą patirtį ir kvalifikaciją, būtiną eiti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigas.
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kadencija gali būti atnaujinta.
 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas savo pareigas atlieka visiškai nepriklausomai, taip pat nesiima jokių su jo pareigomis nesuderinamų veiksmų ir savo kadencijos metu neužsiima jokia kita veikla, nepaisant to, ar ji būtų pelninga ar ne.
 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir jo darbuotojai kadencijos metu ir jai pasibaigus įsipareigoja saugoti su bet kuria konfidencialia informacija susijusią profesinę paslaptį, kurią jie sužinojo eidami savo tarnybines pareigas.
 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno funkcijos: 

 • nagrinėti ir tirti skundus bei per protingą terminą informuoti duomenų subjektą apie išvadas;
 • savo iniciatyva arba remdamasis skundu, atlikti tikrinimus ir per protingą laiką informuoti duomenų subjektus apie jų išvadas;
 • prižiūrėti ir užtikrinti, kad būtų taikomos šio Reglamento Nr. 45/2001 ir visų kitų Bendrijos teisės aktų nuostatos dėl fizinių asmenų apsaugos, susijusios su Bendrijos institucijos ar įstaigos asmens duomenų tvarkymu, išskyrus Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, kai jis vykdo teismo funkcijas;
 • savo iniciatyva arba suteikdamas konsultaciją, visas Bendrijos institucijas ir įstaigas konsultuoja visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, pirmiausia prieš joms pradedant rengti vidaus taisykles, susijusias su pagrindinių teisių ir laisvių apsauga, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymą;
 • stebėti, kiek atitinkamų įvykių raida turi poveikį asmens duomenų apsaugai, pirmiausia informacijos ir ryšio technologijų raidą;
 • šalyse, kurioms taikoma direktyva, bendradarbiauti su Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje minėtomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis tiek, kiek tai būtina jų atitinkamoms pareigoms atlikti, pirmiausia keičiantis visa vertinga informacija, prašant tokios institucijos ar įstaigos įgyvendinti savo įgaliojimus arba atsakant į tokios institucijos ar įstaigos prašymą; 
 • taip pat bendradarbiauti su duomenų apsaugos priežiūros įstaigomis, įsteigtomis Europos Sąjungos steigimo sutarties VI antraštinėje dalyje nustatyta tvarka, pirmiausia siekiant, kad normos ir procedūros, už kurių taikymą jos atsako, būtų taikomos nuosekliai;
 • dalyvauti darbo grupės dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, įsteigtos Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnyje nustatyta tvarka, darbe;
 • tvarkyti tvarkymo veiksmų, apie kuriuos jam buvo pranešta pagal šio Reglamento Nr. 45/2001 27 straipsnio 2 dalį, registrą ir juos užregistruoti 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka bei sudaryti galimybę susipažinti su duomenų apsaugos pareigūnų pagal 26 straipsnį tvarkomais registrais;
 • atlikti tvarkymo veiksmų, apie kuriuos jam buvo pranešta, išankstinę patikrą;
 • nustatyti savo darbo tvarkos taisykles;
 • Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikti savo veiklos metinę ataskaitą, tuo pačiu metu ją skelbti viešai;
 • konsultuoti duomenų subjektus dėl jų teisių įgyvendinimo;
 • perduoti klausimą duomenų valdytojui, jeigu tariamai buvo pažeistos asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios nuostatos, ir tam tikrais atvejais siūlyti, kaip ištaisyti tokį pažeidimą ir geriau apsaugoti duomenų subjektus;
 • reikalauti, kad būtų patenkinti prašymai įgyvendinti tam tikras teises susijusias su asmens duomenimis, jeigu tokie prašymai buvo atmesti pažeidus šio Reglamento Nr. 45/2001 13-19 straipsnius;
 • perspėti ar paraginti duomenų valdytoją; 
 • nurodyti ištaisyti, ištrinti ar sunaikinti visus duomenis ar sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, jeigu jie buvo tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančias nuostatas, ir pranešti apie tokius veiksmus trečiosioms šalims, kurioms buvo atskleisti duomenys;
 • laikinai ar galutinai uždrausti tvarkyti asmens duomenis;
 • perduoti nagrinėti klausimą atitinkamai Bendrijos institucijai ar įstaigai, o prireikus – Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;
 • įstoti į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nagrinėjamą bylą.

Nuorodos

 Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno adresas:
 
The European Data Protection Supervisor
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
Belgium
Tel. +32 2 283 19 00 
Faks. +32 2 283 19 50 
Interneto svetainė
El. p.  [email protected] 

 

Informacija apie leidimų teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes išdavimo procedūrą:

 

Informacija apie Įmonei privalomų taisyklių (BDAR 46 str. 2 d. b p. ir 47 str.) procedūrą:

 

Kita naudinga informacija:

 

Aktuali informacija dėl „Privatumo skydo“ (angl. Privacy Shield) ir asmens duomenų teikimo į Jungtines Amerikos Valstijas:

Europos Taryba yra seniausia Europos politinė organizacija, įkurta 1949 metais. Ją įkūrė 10 valstybių: Belgija, Danija, Prancūzija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Švedija ir Didžioji Britanija. Europos Tarybos būstinė buvo įkurta Strasbūre (Prancūzija). Ši tarptautinė organizacija nuo pat įkūrimo pradžios siekė Europos vienybės visuotinių vertybių pagrindu, visų pirma remiantis pagarba žmogaus teisėms.

Šiuo metu Europos Taryba vienija daugiau kaip 40 valstybių, tarp jų ir daugelį valstybių iš Rytų ir Centrinės Europos.

Kaip jau minėta, vienas iš tikslų, kuriant Europos Tarybą, buvo žmogaus teisių, tarp jų ir teisės į privatų gyvenimą, apsauga.

Nuo 1989 metų Europos Tarybos pagrindine veikla tapo stebėti ir kontroliuoti, kaip yra ginamos žmogaus teisės Europos naujose buvusių komunistinių valstybių demokratijose, perduoti patirtį žmogaus teisių apsaugos srityje.

Europos Tarybos veiklos sritis – Europos teisinio bendradarbiavimo organizavimas: konvencijų kūrimas ir jų vykdymo priežiūra, siekis užtikrinti žmogaus teises, pliuralistinę demokratiją, teisėtumo viršenybę, įvairūs bendri projektai. Pagrindinis tikslas – siekti Europos vienybės. Konvencijos pakeičia šimtus dvišalių sutarčių, taigi Europos Tarybos teisinė sistema supaprastina Europos valstybių bendradarbiavimą.

Yra nemažai privalomo teisinio pobūdžio Europos sutarčių ar konvencijų, kurios yra atviros pasirašyti ir valstybėms ne Europos Tarybos narėms, tokiose srityse kaip žmogaus teisės ir duomenų apsauga, taip pat yra rekomendacijų vyriausybėms, kuriose nustatomos politikos gairės.

Daugiau informacijos apie Europos Tarybą ir jos veiklą asmens duomenų apsaugos srityje galima rasti šiuo adresu:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/default_en.asp

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-08