BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Vizų priežiūros koordinavimo grupė

VIS reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (Žin. 2009, Nr. Nr. 136-5933).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 1V-883 "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo"

Vizų informacinė sistema

Vizų informacinė sistema yra didžiausia duomenų bazė, apimanti informaciją, įskaitant fotografijas ir pirštų antspaudus, apie pareiškėjus trumpam buvimui Šengeno zonoje. Vizų informacinė sistema sudaro sąlygas Šengeno valstybėms keistis vizų duomenimis šiuo tikslu naudojant sistemą, kuri sujungia ne Europos Sąjungos valstybėse įsikūrusių Šengeno valstybių konsulatus ir visų Šengeno valstybių išorės sienų perėjimo punktus. Vizų informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys, susiję su prašymais dėl trumpalaikių vizų apsilankymo Šengeno erdvėje arba jos kirtimo tikslais. Vizų informacinė sistema sudaro sąlygas pasienio institucijoms, pasinaudojant biometriniais duomenimis, patikrinti, ar vizą pateikiantis asmuo yra teisėtas jos turėtojas, ir nustatyti asmenis, neturinčius dokumentų arba turinčius suklastotus dokumentus.

Sistema buvo sukurta pagal Tarybos sprendimą 2004/512/EB ir Reglamentą (EC) 767/2008 (Vizų reglamentas).

Į Vizų informacinę sistemą gali būti registruojami tik duomenys apie vizos prašantį asmenį, jo vizos, nuotraukos, pirštų atspaudai, nuorodos į kitus prašymus ir jį lydinčių asmenų prašymų išduoti vizas dokumentai. Prieiga prie Vizų informacinės sistemos siekiant įrašyti, pakeisti arba ištrinti duomenis suteikiama tik valstybių narių vizas išduodančioms institucijoms, o galimybė susipažinti su duomenimis suteikiama vizas išduodančioms institucijoms ir institucijoms, kurios yra kompetentingos atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose, imigracijos patikrinimus ir kurioms priskirta kompetencija prieglobsčio srityje. Tam tikromis sąlygomis nacionalinės kompetentingos policijos institucijos ir Europolas gali prašyti leisti susipažinti su į Vizų informacinę sistemą įrašytais duomenimis nusikalstamų ir teroristinių veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

ES teisės aktai

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas).

2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (2004/512/EB).

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

Vizų priežiūros koordinavimo grupė

Siekiant užtikrinti koordinuotą požiūrį, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros institucijos reguliariai susitinka diskutuoti bendromis problemomis, susijusiomis su Vizų informacinės sistemos funkcionavimu, taip pat rekomenduoti bendrus sprendimus.

Vizų priežiūros koordinavimo grupė susirenka du kartus per metus.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymų pavyzdinės formos :

Brošiūra "Asmens duomenų apsauga Šengeno informacinėje sistemoje"

Nacionalinė duomenų apsaugos priežiūros institucija

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prižiūri nacionalinių institucijų atliekamą tvarkymą, taip pat tokių duomenų perdavimą centriniam padaliniui.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją:

L. Sapiegos g. 17, LT-10312 
Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 271 2804
https://vdai.lrv.lt
[email protected]

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Visi duomenų subjektai turi teisę gauti informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą Vizų informacinėje sistemoje ir gali pateikti duomenų valdytojui prašymą dėl teisės susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, sunaikinti neteisingus, neteisėtai tvarkomus asmens duomenis.

Siekiant įgyvendinti šias teises, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, adresu: Šventaragio g. 2, Vilnius.

Jei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija per 30 kalendorinių dienų nepateikia atsakymo ar pateiktas atsakymą Jūsų netenkina, Jūs turite teisę su skundu kreiptis į nacionalinę duomenų apsaugos priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius.

Prieigos prie VIS ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 2016 m. ataskaita

Institucijos, susijusios su vizų prašytojų asmens duomenų tvarkymu:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-23