BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Duomenų apsaugos politika

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Inspekcijoje:

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Kokias teises turite?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Inspekciją dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:
1.    Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
2.    Teisę susipažinti su duomenimis;
3.    Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
4.    Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
5.    Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
6.    Teisę į duomenų perkeliamumą*;
7.    Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu*.

* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Inspekcijoje tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu.
Informuojame, kad nesutikdami su Inspekcijos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Kaip galite kreiptis?

Norėdami pasinaudoti BDAR Jums suteikiamomis teises, Jūs galite kreiptis į Inspekciją su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Inspekcijoje nėra nagrinėjami.

Prašymai Inspekcijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami (prašymo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą: „Prašymas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo“):
1. Asmeniškai Inspekcijoje adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius;
2. Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius;
3. Elektroniniu paštu [email protected]

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
1. Prašymas turi būti įskaitomas;
2. Prašymas turi būti pasirašytas;
3. Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
4. Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
5. Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:
1. Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Inspekcijoje darbuotojui;
2. Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (plačiau poskyryje „Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?“);

Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?

Galite, tačiau tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą**. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Inspekcijai tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.

Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu.

** Tuo atveju, jei pageidaujate atšaukti duotą sutikimą dėl Inspekcijos naujienlaiškių gavimo, tokį prašymą galite pateikti bet kuriuo Jums patogiu būdu (teikiant prašymą elektroniniu paštu, tokio prašymo pasirašyti elektroninio identifikavimo priemonėmis nereikia).

Per kiek laiko Inspekcija atsakys?

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-10