>

Europolo jungtinės priežiūros institucija

Europolas yra visos Europos Sąjungos teisėsaugos organizacija, kuri siekia padėti valstybėms narėms užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir kovoti su jais, tačiau tik tuomet, kai nusikaltimus vykdo organizuotos nusikalstamos struktūros, ir kai šie nusikaltimai yra susiję bent su dviem valstybėmis narėmis. Pagrindiniai Europolo uždaviniai – padėti valstybėms narėms keistis informacija, perduoti analitinę patirtį nusikaltimų tyrimo srityje ir teikti techninę pagalbą.

Europolas tvarko ypatingus asmens duomenis, todėl svarbu, kad Europolas naudodamas šią informaciją nepažeistų asmenų teisių. Kaip apsaugos priemonė, Europolo konvencijoje, kuria buvo įkurtas ir Europolas, įkurta Europolo Jungtinė priežiūros institucija (Europolo JSB).

2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/371/TVR „dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo“ ir pakeitė Europolo Konvenciją. Šiuo sprendimu Europolui buvo suteikti platesni įgaliojimai kovojant su nusikalstamumu ir terorizmu. Reformavus teisinę bazę, po 15 savo egzistavimo metų Europolas pagaliau tapo oficialia ES institucija.

Pagal Tarybos sprendimo 2009/371/TVR 34 straipsnį buvo įsteigta nepriklausoma jungtinė priežiūros institucija, kurios uždavinys yra prižiūrėti Europolo veiklą, siekiant užtikrinti, kad laikant, tvarkant ir naudojant Europolo turimus duomenis nebūtų pažeidžiamos asmens teisė į duomenų apsaugą. Europolo JSB taip pat stebi Europolo kilmės duomenų perdavimo leistinumą. Jungtinę priežiūros instituciją sudaro ne daugiau kaip du kiekvienos nacionalinės priežiūros institucijos nariai ar atstovai (jei reikia, jiems gali padėti pakaitiniai), tikrai galintys būti nepriklausomi ir turintys reikiamų gebėjimų, kuriuos valstybės narės skiria penkeriems metams. Kiekviena delegacija turi teisę turėti vieną balsą.

Europolo JSB uždaviniai:

  1. Užtikrinti, kad laikant, tvarkant ir naudojant Europolo turimus duomenis nebūtų pažeidžiamos asmens teisės (vienas iš būdų, kuriais Europolo JSB įgyvendina šį savo uždavinį - atliekami Europolo patikrinimai);
  2. Stebėti Europolo kilmės duomenų perdavimo leistinumą;
  3. Nagrinėti įgyvendinimo ir aiškinimo klausimus, susijusius su Europolo veikla, tvarkant ir naudojant asmens duomenis;
  4. Nagrinėti klausimus, susijusius su valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų nepriklausomai atliekamais patikrinimais arba susijusius su naudojimusi teise į informaciją;
  5. Rengti suderintus pasiūlymus bendriems esamų problemų sprendimams;
  6. Nagrinėti klausimus, susijusius su teise gauti informaciją.

Europolo veiklos apžvalgos

Europolo JSB interneto svetainė.

ASMENS TEISĖS PAGAL TARYBOS SPRENDIMĄ 2009/371/TVR

Teisė gauti informaciją

Remiantis Tarybos sprendimo 2009/371/TVR 30 straipsniu, kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su Europole apie jį laikomais duomenimis arba patikrinti tokius duomenis. Už pasinaudojimą šia teise joks mokestis neimamas.
Norint pasinaudoti šia teise reikia pateikti raštišką prašymą bet kurios valstybės narės kompetentingai institucijai. Po to asmens prašymas persiunčiamas Europolui. Pagal nustatytus reikalavimus, Europolas turėtų pateikti galutinį atsakymą į asmens prašymą per tris mėnesius.

Teise gauti informaciją naudojamasi pagal valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas, teisės aktus. Tačiau Europolas gali atsisakyti suteikti asmeniui informaciją, jei toks atsisakymas laikomas būtinu siekiant, kad:Europolas galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas;būtų užtikrintas saugumas ir vieša tvarka arba užkirstas kelias nusikaltimams;nebūtų sukelta grėsmė jokiam nacionaliniam tyrimui, arbabūtų apsaugotos trečiųjų šalių teisės ir laisvės.Jei asmens netenkina Europolo sprendimas, jis gali paduoti skundą Europolo JSB. Asmuo taip pat gali perduoti klausimą svarstyti Europolo JSB, jei į savo klausimą atsakymo negavo per tris mėnesius.
Teisė informaciją taisyti ar panaikinti

Pagal Tarybos sprendimo 2009/371/TVR 31 straipsnį kiekvienas asmuo turi teisę prašyti, kad Europolas ištaisytų arba panaikintų neteisingus duomenis apie jį. Europolas prašytojui praneša, kad duomenys apie jį yra ištaisyti ar panaikinti.
Jei asmens netenkina Europolo atsakymas arba jei negavo atsakymo per tris mėnesius, jis gali perduoti šį klausimą svarstyti Europolo JSB.

APELIACIJŲ KOMITETAS

Remiantis Tarybos sprendimo 2009/371/TVR 34 straipsnio 8 dalimi, Europolo JSB savo viduje įsteigia Apeliacijų komitetą (toliau – Komitetas), kurį sudaro po vieną kvalifikuotą, balsavimo teisę turintį kiekvienos valstybės narės atstovą. Komitetas turi užduotį visais tinkamais būdais nagrinėti 32 straipsnyje numatytus skundus. Ginčo šalių prašymu, Komitetas išklauso jas; šios procedūros metu, ginčo šalims pageidaujant, joms padeda jų patarėjams. Komiteto priimami sprendimai atitinkamoms šalims yra galutiniai.

Komitetas yra nepriklausomas ir nešališkas bei nesaistomas Europolo JSB nurodymų. Kiekvienas asmuo turi teisę gauti bet kokią informaciją, kurią apie jį turi Europolas. Asmuo taip pat turi teisę prašyti, kad tokia informacija būtų patikrinta, pataisyta ar ištrinta. Jei asmuo bando pasinaudoti viena iš šių teisių ir jo netenkina Europolo atsakymas, tuomet asmuo gali apskųsti sprendimą. Europolo JSB Apeliacijų komitetas yra atsakingas už tokių skundų nagrinėjimą.

Norint pateikti skundą, į Europolo JSB reikia kreiptis per tris mėnesius nuo Europolo atsakymo gavimo. Jei asmuo kreipėsi su prašymu dėl informacijos gavimo ar prašė informaciją patikrinti, pataisyti ar ištrinti seniau negu prieš tris mėnesius, bet dar negavo iš Europolo atsakymo, šį klausimą taip pat galima perduoti nagrinėti Europolo JSB.

Savo laiške asmuo turi išdėstyti skundo priežastį, aiškiai nurodydamas, kas esąs, dėl ko skundžiasi ir kokiu pagrindu. Reikia pridėti visus patvirtinamuosius dokumentus, tokius kaip asmens prašymo dėl informacijos gavimo kopiją ir visus laiškus, kuriuos galbūt yra gavęs iš Europolo. Taip pat reikėtų pateikti kokį nors asmens tapatybę įrodantį dokumentą, pavyzdžiui, savo paso kopiją.

Gavus asmens skundą, per keturias savaites Europolo JSB atsiųs asmeniui raštišką patvirtinimą apie jo gavimą ir kai kurią bendrą informaciją apie skundų nagrinėjimo procedūrą. Asmuo savo skundą gali atsiimti bet kuriuo metu.

Smulkesnę informaciją apie Komiteto darbo tvarką galima rasti Europolo JSB darbo tvarkos taisyklių 12–29 straipsniuose.
Laiškai turėtų būti siunčiami šiuo adresu:
Europolo Jungtinės priežiūros institucijos sekretoriatas
(angl. Secretariat of the Europol Joint Supervisory Body)
Rue de la Loi 175
0070FL59-B-1048 Brussels, Belgium


NACIONALINĖ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA

Pagal Tarybos sprendimo 2009/371/TVR 33 straipsnį kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę priežiūros instituciją, kurios paskirtis yra pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus nepriklausomai stebėti atitinkamos valstybės narės asmens duomenų įvedimo, paieškos ir bet kokio susižinojimo su Europolu leistinumą ir nagrinėti, ar tai nepažeidžia duomenų subjekto teisių. Šiuo tikslu priežiūros institucija atitinkama nacionaline tvarka nacionaliniame padalinyje ar ryšių palaikymo pareigūno patalpose turi prieigą prie duomenų, valstybės narės įvestų į informacinę sistemą ir indeksų sistemą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1706 „Dėl 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/371/TVR „Dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo“ įgyvendinimo“ Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija buvo paskirta nacionaline priežiūros institucija, kurios paskirtis – nepriklausomai stebėti Lietuvos Respublikos asmens duomenų perkėlimo, paieškos ir teikimo Europolui leistinumą ir nagrinėti, ar tai nepažeidžia duomenų subjekto teisių.

Pagal Tarybos sprendimo 2009/371/TVR 33 straipsnį nacionalinės priežiūros institucijos prižiūri nacionalinių padalinių veiklą ir ryšių palaikymo pareigūnų veiklą, jei tokia veikla turi įtakos asmens duomenų apsaugai.

Kiekvienas asmuo turi teisę prašyti nacionalinės priežiūros institucijos užtikrinti, kad su juo susijusių duomenų įvedimas ar perdavimas kokiu nors būdu Europolui ir atitinkamos valstybės narės naudojimasis tais duomenimis būtų teisėtas.

Šia teise naudojamasi pagal valstybės narės, kurios nacionalinei priežiūros institucijai pateikiamas prašymas, nacionalinę teisę.

Atnaujinimo data: 2023-09-11