>

Muitinės jungtinės priežiūros institucija

1995 m. liepos 26 d. buvo priimta Konvencija dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K3 straipsniu (Muitinės konvencija). Šią Konvenciją priimti paskatino valstybių narių įsitikinimas, kad didėjanti neteisėta visų rūšių prekyba kelia rimtą grėsmę visuomenės sveikatai, moralei ir saugumui; kad būtina stiprinti muitinės administracijų bendradarbiavimą, nustatant procedūras, pagal kurias muitinės administracijos galėtų bendrai veikti ir keistis asmens ir kitais duomenimis, susijusiais su neteisėtos prekybos veikla, naudodamos naują technologiją šiai informacijai valdyti ir perduoti, laikydamosi Europos Tarybos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) nuostatų.

Muitinės konvencijos 18 straipsnio pagrindu buvo įkurta Muitinės Jungtinė priežiūros institucija (Muitinės JSA), į kurią įeina po du kiekvienos valstybės narės atstovus, pakviestus iš atitinkamos nepriklausomos nacionalinės priežiūros institucijos ar institucijų. Ši institucija yra atsakinga už centrinės duomenų bazės (CIS) priežiūrą. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovai dalyvauja šios institucijos veikloje nario teisėmis.

Muitinės JSA atlieka savo uždavinį, vadovaudamasi šios Konvencijos ir Europos Tarybos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) nuostatomis bei atsižvelgdama į Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1987 m. rugsėjo 17 d. rekomendaciją R (87) 15.

Muitinės JSA yra įgaliota prižiūrėti Muitinės informacinės sistemos eksploatavimą, tirti bet kuriuos taikymo ar aiškinimo sunkumus, kurie gali atsirasti jos eksploatavimo metu, tirti problemas, kurios gali atsirasti valstybių narių nacionalinėms priežiūros institucijoms atliekant nepriklausomą priežiūrą arba asmenims įgyvendinant savo teises, leidžiančias pasinaudoti šia Sistema, ir rengti siūlymus, kad būtų rasti bendri problemų sprendimai.

Vykdydama savo pareigas, Muitinės JSA turi teisę naudotis Muitinės informacine sistema.

Muitinės JSA rengia savo veiklos ataskaitas ir parengtos ataskaitos siunčiamos valdžios institucijoms, kurioms nacionalinės priežiūros institucijos teikia savo ataskaitas.

Muitinės JSA sekretoriato adresas:
Secretariat of the JSA Customs
Council of the European Union
175, Rue de la Loi
B-1048 BRUSSELS
Belgium

Nacionalinė priežiūros institucija

 Pagal Muitinės konvencijos 17 straipsnį kiekviena valstybė narė paskiria už asmens duomenų apsaugą atsakingą nacionalinę priežiūros instituciją ar institucijas, kurios atliktų nepriklausomą į Muitinės informacinę sistemą įtrauktų duomenų priežiūrą.

Taip pat Muitinės konvencijoje numatyta, kad remdamosi savo atitinkamais nacionaliniais įstatymais, priežiūros institucijos atlieka nepriklausomą priežiūrą ir patikrinimus, kad užtikrintų, jog Muitinės informacinėje sistemoje saugomų duomenų tvarkymas ir naudojimas nepažeistų suinteresuoto asmens teisių. Tuo tikslu priežiūros institucijos turi teisę naudotis Muitinės informacine sistema.

Kiekvienas asmuo gali paprašyti bet kurios nacionalinės priežiūros institucijos patikrinti su juo susijusius asmens duomenis, esančius Muitinės informacinėje sistemoje, ir tai, kaip šie duomenys buvo panaudoti ar yra naudojami. Šią teisę reglamentuoja valstybės narės, kurioje pateiktas prašymas, įstatymai, kiti teisės aktai ir procedūros. Jeigu duomenis įtraukė kita valstybė narė, patikrinimas atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su tos valstybės narės nacionaline priežiūros institucija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 895 „Dėl konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, jos protokolų ir susitarimo dėl laikino Konvencijos taikymo įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ paskyrė Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją atsakinga už nepriklausomą perkeltų į Muitinės informacinę sistemą asmens duomenų priežiūrą, užtikrinančią, kad Muitinės informacinėje sistemoje saugomų asmens duomenų tvarkymas ir naudojimas nepažeistų suinteresuotų asmenų teisių.

Muitinės informacinė sistema

Muitinės konvencijos 2 straipsnio pagrindu buvo įkurta bendra automatizuota informacinė sistema, naudojama muitinės tikslais (toliau – Muitinės informacinė sistema). Muitinės informacinės sistemos tikslas – padėti užkirsti kelią rimtiems nacionalinių įstatymų pažeidimams, juos tirti ir persekioti padidinus valstybių narių muitinės administracijų bendradarbiavimo ir kontrolės procedūrų veiksmingumą naudojant greitą informacijos perdavimą.

Šią sistemą sudaro centrinė duomenų bazė, kuria terminalų pagalba gali naudotis kiekviena valstybė narė. Ją, įskaitant asmens duomenis, išimtinai sudaro duomenys, būtini jos tikslui pasiekti, kaip nurodyta Muitinės konvencijos 2 straipsnio 2 dalyje, pagal šias kategorijas:

 1. prekės;
 2. transporto priemonės;
 3. įmonės;
 4. asmenys;
 5. apgaulių tendencijos;
 6. patirties turėjimas.

 Muitinės konvencija nustato, kad informacijoje apie asmenis nurodoma ne daugiau kaip:

 1. vardas, mergautinė pavardė, pavardės ir slapyvardžiai;
 2. gimimo data ir vieta;
 3. pilietybė;
 4. lytis;
 5. bet kokie ypatingi būdingi ir nuolatiniai fiziniai bruožai;
 6. duomenų įtraukimo pagrindas;
 7. siūlomos priemonės;
 8. perspėjimo kodas, jei asmuo kada nors buvo ginkluotas, smurtavo ar įvykdė pabėgimą.

Bet kuriuo atveju neįtraukiami duomenys, išvardyti Europos Tarybos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu 6 straipsnio pirmajame sakinyje (ypatingi asmens duomenys: duomenys apie rasinę kilmę, politines pažiūras ir religinius bei kitus įsitikinimus ir asmens duomenys apie sveikatą bei intymų gyvenimą).

Aktualijos

2016-06-13 Muitinės jungtinės priežiūros institucija parengė gaires dėl netikslių asmens duomenų Muitinės informacinėje sistemoje

Atnaujinimo data: 2023-09-11