>

Informacinių sistemų susiejimo ir modernizavimo projektas

Elektroninė paslaugų sistema (EPS) buvo sukurta Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAĮ) įgyvendinus Informacinių sistemų susiejimo ir modernizavimo projektą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos elektroninių paslaugų sistema“, finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01 „Elektroninės valdžios paslaugos“.
Įgyvendinus šį projektą į elektroninę erdvę bendradarbiavimo brandos lygiu perkeltos keturios VDAI teikiamos viešosios paslaugos:
Paslaugos gyventojams:
1. Paslauga duomenų subjektui įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su duomenų valdytojų tvarkomais savo asmens duomenimis;
2. Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas.
Paslaugos verslui:
1. Duomenų valdytojų registracija, ir registracijos duomenų keitimas asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir (arba) prašymų išankstinei patikrai priėmimas;
2. Duomenų valdytojų atsakymų į VDAI paklausimus dėl tvarkomų asmens duomenų (susijusius su pirma paslauga gyventojams) teikimas.

Projekto pradžia – 2010 m. III ketv., pabaiga – 2013 m. balandžio 30 d.

Projekto vadovė Rita Vaitkevičienė.

Projekto metu buvo įsigyta kompiuterizuota Dokumentų valdymo sistema, turinti sąsajas su Paslaugų portalu ir užtikrinanti abipusį ryšį su paslaugos gavėjais bei atitinkanti reikalavimus, keliamus elektroninių dokumentų valdymo sistemoms (Dokumentų projektų rengimas; Dokumentų projektų vidinis derinimas; Dokumentų registravimas; Pavedimų (užduočių) skyrimas ir vykdymo kontrolė; Elektroninių dokumentų rengimas, registravimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas bei naikinimas).

Modernizuotoje informacinėje sistemoje „Pagalba“ buvo realizuotos šios posistemės:

  • E. paslaugų portalas – Paslaugų aprašymų skelbimas, paslaugų užsakymo formų pateikimas ir pildymas, paslaugos teikimo eigos stebėsena;
  • E. paslaugų posistemė – Informacijos, reikiamos elektroninei paslaugai suteikit, surinkimas ir apdorojimas, paslaugos užsakymų formavimas ir pateikimas paslaugų valdymo posistemei, ADOC specifikaciją atitinkančių elektroninių dokumentų formavimas;
  • Paslaugų valdymo posistemė – Paslaugų vykdymas ir administravimas nepriklausomai nuo paslaugos užsakymo būdo, užklausų duomenų valdytojams rengimas ir siuntimas;
  • Duomenų mainų posistemė – Duomenų mainų tarp paslaugų teikime dalyvaujančių IS užtikrinimas, tinklinių paslaugų teikimas;
  • VAIISIS – Asmenų identifikavimo paslauga, mokėjimai už teikiamas paslaugas;
  • Registro IS – Duomenų apie asmens duomenų valdytojus, jų registracijos duomenų teikimas ir gavimas;
  • DVS – Paslaugų teikimo procese susidarančių oficialių elektroninių dokumentų, atitinkančių ADOC specifikaciją valdymas.

Atnaujinimo data: 2023-09-11