>
2024-03-21

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė 2023 m. veiklos ataskaitą

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) yra nepriklausoma asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, vykdanti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo priežiūrą ir įgyvendinanti kituose Lietuvos ir ES teisės aktuose nustatytas užduotis. VDAI misija – ginti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą.

2023 m. vienas iš veiklos prioritetų buvo didinti duomenų valdytojų, duomenų apsaugos pareigūnų ir duomenų subjektų žinias, kompetenciją ir įgūdžius asmens duomenų apsaugos srityje, daug dėmesio skirta prevencinei veiklai, ypatingas dėmesys skirtas viešajam sektoriui, siekiant skatinti pasitikėjimą viešojo sektoriaus atliekamu asmens duomenų tvarkymu.  VDAI orientavosi į metodinės pagalbos teikimą tikslinėms grupėms. Per metus tiek VDAI, tiek kitų organizacijų renginiuose, kur VDAI atstovai skaitė pranešimus, sulaukta arti 15 tūkst. klausytojų (2022 m. – 6 150).

2023 m. didėjo ir visuomenės pasitikėjimas savo žiniomis asmens duomenų apsaugos srityje: reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos apie asmens duomenų apsaugą duomenimis, 82 proc. (7 proc. daugiau negu 2022 m.) respondentų buvo girdėję apie asmens duomenų apsaugos taisykles nustatantį teisės aktą BDAR. Asmens duomenų apsaugos sąlygų lygis (ADASL) 2023 m. pasiekė 64 proc. (2022 m. – 60 proc.).

Vykdant tarptautinius įsipareigojimus, ypatingas dėmesys skirtas bendradarbiavimui su kitų ES valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis vykdant tyrimus ir taikant vieno langelio mechanizmą (angl. one-stop-shop). 2023 m. pavyko labiau įsitraukti į Europos duomenų apsaugos valdybos veiklas, dalyvavimas darbo grupių veikloje padidėjo 49 proc. (dalyvauta 150 darbinių susitikimų). Toliau tęstas bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių, kur svarstyti laukiantys iššūkiai dėl Skaitmeninių paslaugų akto, Duomenų valdymo akto ir Tinklų ir informacinių sistemų direktyvos (TIS 2) įgyvendinimo bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų kompetencijos pokyčio prižiūrėti ne tik asmens duomenų tvarkymą ir naudojimą.

Be kita ko, VDAI svarbus 2023 m. įvykis – pirmąjį pusmetį Lietuvoje vykęs Šengeno vertinimas asmens duomenų apsaugos srityje. Šengeno vertinimo ekspertų grupė vertino Inspekcijos, kaip priežiūros institucijos, nepriklausomumą, struktūrą, funkcijas, finansavimą, taip pat Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos vykdomą asmens duomenų tvarkymo priežiūrą.

Įdomūs skaičiai ir faktai:

  • 2023 m. baigus įgyvendinti „SolPriPa 2 WORK“ projektą stebėtas pokytis dėl asmens duomenų tvarkymo darbo santykių kontekste – net 47 proc. išaugo tokių kreipimųsi į VDAI pasikonsultuoti skaičius, padidėjo gyventojų pasitikėjimas darbdaviais dėl asmens duomenų tvarkymo.
  • 2023 m. net 46 proc. padidėjo pateiktų derinti įstatymų projektų skaičius – VDAI suderino 284 įstatymų projektus.
  • 2023 m. išaugo taikytų stebėsenos veiksmų rodikliai. Stebėsena taikyta 95 atvejais. Tai tik 2022 m. pradėta VDAI veikla, kuri prisideda prie pažeidimų prevencijos ir leidžia paprasčiau reaguoti į galimus asmens duomenų apsaugos pažeidimus paliekant daugiau laisvės duomenų valdytojams ir tvarkytojams patiems imtis priemonių įgyvendinti VDAI rekomendacijas netaikant poveikio priemonių.
  • Iš gyventojų pateiktų skundų dėl teisių asmens duomenų apsaugos srityje matyti, kad daugiausia kreiptasi dėl teisės susipažinti su asmens duomenimis 46 proc. (119 skundų), dėl teisės būti pamirštam – 33 proc. (86 skundai).
  • Praėjusiais metais skatintas taikus skundų išsprendimas. Tokių atvejų skaičius padidėjo 42 proc. Taip bendradarbiavimo būdu, taupant išteklius siekta išspręsti kilusias problemas tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo, taip pat duomenų subjektams patenkinti jų lūkesčius dėl galimai pažeistų jų teisių. 2023 m. 47 skundai buvo išspręsti taikiai.
  • 2023 m. VDAI, nustačiusi pažeidimų, organizacijoms teikė 127 nurodymus, 97 papeikimus, 53 rekomendacijas, surašė 22 administracinių nusižengimų protokolus dėl ERĮ pažeidimų, skyrė 13 baudų, 12 įspėjimų, 5 atvejais taikė kitas sankcijas. Iš viso VDAI paskyrė 13 administracinių baudų, iš kurių 8 išnagrinėjus skundą, 2 atlikus patikrinimą, 3 kitu pagrindu. Bendra paskirtų baudų suma – 64 060 eurų, didžiausia bauda – 20 tūkst. eurų, mažiausia – 210 eurų.


Platesnė informacija 2023 m. VDAI veiklos ataskaitoje>>

 

VDAI_Infografikas_1_2024-03-08.PNG