>

Europos Taryba ir jos veikla asmens duomenų apsaugos srityje

Europos Taryba yra seniausia Europos politinė organizacija, įkurta 1949 metais. Ją įkūrė 10 valstybių: Belgija, Danija, Prancūzija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Švedija ir Didžioji Britanija. Europos Tarybos būstinė buvo įkurta Strasbūre (Prancūzija). Ši tarptautinė organizacija nuo pat įkūrimo pradžios siekė Europos vienybės visuotinių vertybių pagrindu, visų pirma remiantis pagarba žmogaus teisėms.

Šiuo metu Europos Taryba vienija daugiau kaip 40 valstybių, tarp jų ir daugelį valstybių iš Rytų ir Centrinės Europos.

Kaip jau minėta, vienas iš tikslų, kuriant Europos Tarybą, buvo žmogaus teisių, tarp jų ir teisės į privatų gyvenimą, apsauga.

Nuo 1989 metų Europos Tarybos pagrindine veikla tapo stebėti ir kontroliuoti, kaip yra ginamos žmogaus teisės Europos naujose buvusių komunistinių valstybių demokratijose, perduoti patirtį žmogaus teisių apsaugos srityje.

Europos Tarybos veiklos sritis – Europos teisinio bendradarbiavimo organizavimas: konvencijų kūrimas ir jų vykdymo priežiūra, siekis užtikrinti žmogaus teises, pliuralistinę demokratiją, teisėtumo viršenybę, įvairūs bendri projektai. Pagrindinis tikslas – siekti Europos vienybės. Konvencijos pakeičia šimtus dvišalių sutarčių, taigi Europos Tarybos teisinė sistema supaprastina Europos valstybių bendradarbiavimą.

Yra nemažai privalomo teisinio pobūdžio Europos sutarčių ar konvencijų, kurios yra atviros pasirašyti ir valstybėms ne Europos Tarybos narėms, tokiose srityse kaip žmogaus teisės ir duomenų apsauga, taip pat yra rekomendacijų vyriausybėms, kuriose nustatomos politikos gairės.

Daugiau informacijos apie Europos Tarybą ir jos veiklą asmens duomenų apsaugos srityje galima rasti šiuo adresu:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/default_en.asp

Atnaujinimo data: 2023-09-11