BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Mokyklos ir darželiai patikrinti dėl asmens duomenų tvarkymo ugdymo įstaigos nelankymo priežastims pagrįsti

Data

2021 02 05

Įvertinimas
9
Asmens duomenų ir privatumo apsauga nuo mokyklos suolo.png

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) 2020 m. atliko prevencinius patikrinimus 20 ugdymo įstaigų (mokyklų, gimnazijų, darželių). Patikrinta, ar jos tinkamai tvarko asmens duomenis ugdymo įstaigos nelankymo priežastims pagrįsti. Patikrinimai buvo atlikti pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos šiems patikrinimams parengtą klausimyną.

Asmens duomenų tvarkymo pažeidimus padariusioms ugdymo įstaigoms išsiųsti nurodymai ir rekomendacijos, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad atliekant patikrinimus surinkta ir apibendrinta informacija aktuali visoms Lietuvos mokykloms ir darželiams, kad įsivertintų savo veiklą tvarkant asmens duomenis ugdymo įstaigos nelankymo priežastims pagrįsti.
 

Mokyklose nustatyti pažeidimai

Mokyklos turėtų atkreipti dėmesį, kad vadovaudamosi teisės aktuose įtvirtintu tikslu – užtikrinti vaikų iki 16 m. ugdymą, negali grįsti vyresnių kaip 16 m. vaikų duomenų tvarkymo mokyklos nelankymo priežastims pagrįsti, nes renkami asmens duomenys nepatenka į teisėto tikslo apimtį. Mokyklos, visgi matančios poreikį tvarkyti vyresnių kaip 16 m. asmenų duomenis šioje situacijoje, turi tam nustatyti kitą teisėtą tikslą arba tokį duomenų tvarkymą sustabdyti.

Mokyklos turi pareigą tvarkyti veiklos įrašus mokyklos nelankymo priežastims pagrįsti. Kai kurios mokyklos neįgyvendina šios pareigos. O dalis įgyvendinančių šią pareigą aiškiai neišskiria visų teisėtų tikslų, kuriais tvarkomi asmens duomenys ugdymo įstaigos nelankymo priežastims pagrįsti arba tai daro netinkamai ar netiksliai.

Nors atliekant tyrimus, nebuvo nustatyta, kad kuri nors mokykla realiai rinktų medicininius pažymėjimus mokyklos nelankymo priežastims nustatyti, tačiau keletas buvo numačiusios tokią galimybę, todėl joms nurodyta išbraukti šią nuostatą, siekiant išvengti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento principų pažeidimų.
 

Darželiuose (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose) nustatyti pažeidimai

Atsižvelgiant į tai, kad ikimokyklinis ugdymas pagal teisės aktus nėra privalomas ugdymas, todėl darželiai asmens duomenų tvarkymo dėl darželio nelankymo negali pagrįsti tikslu užtikrinti mokymąsi pagal teikiamą ikimokyklinio ugdymo programą. Darželiai galėtų tvarkyti tokius duomenis tik grįsdami kitais tikslais, pvz., mokesčio už vaiko išlaikymą apskaitos tikslu ar siekiant užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama teise į ikimokyklinį ugdymą, tokiu būdu užkertant kelią ja naudotis kitiems vaikams ir kt.

Nustatyta, kad kai kurie darželiai nepagrįstai tvarko tam tikrus nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus (pažymas iš ugdytinių tėvų ar kitų įstatyminių atstovų darboviečių, Sodros, e. sveikata sistemos ir kt.). Jiems buvo pateikti nurodymai nerinkti tokių dokumentų, taip pat patikslinti atitinkamas tai numačiusias tvarkas. VDAI vertinimu, tokių papildomų duomenų tvarkymas, kaip pažymose nurodoma tėvų (globėjų) darbovietė, faktas, kad vaikas lankėsi ir kada lankėsi gydymo įstaigoje yra neproporcingas, atskleidžia perteklinius duomenis, kurie galėtų turėti įtakos netgi tam tikroms vaikų diskriminacijos apraiškoms.

Atlikus tikrinimus nustatyta, kad kai kurie darželiai neįgyvendina pareigos tvarkyti veiklos įrašus nelankymo priežastims pagrįsti. O dalis įgyvendinančių šią pareigą aiškiai neišskiria visų teisėtų tikslų, kuriais tvarkomi asmens duomenys ugdymo įstaigos nelankymo priežastims pagrįsti arba tai daro netinkamai ar netiksliai.
 

Daugiau informacijos patikrinimų apibendrinime>>