>

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai

DataNumerisPavadinimas
2024-02-211T-25Dėl informacinės sistemos „Pagalba“ likvidavimo
2024-02-021T-19Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1T-20 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėjamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-02-011T-16Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1T-68 (1.12E) „Dėl leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-081T-91Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomos stebėsenos atlikimo taisyklių patvirtinimo
2022-07-251T-105Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1T-82 (1.12.E) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo“ pakeitimo
2022-05-061T-64Dėl reikalavimų, susijusių su duomenų apsaugos pareigūno veikla, įgyvendinimo patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo
2022-03-291T-44Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos etikos ir antikorupcinio elgesio taisyklių patvirtinimo
2021-12-271T-117Dėl Standartinių sutarčių sąlygų asmens duomenų tvarkymo sutartyse patvirtinimo
2021-03-261T-26Dėl Asmens duomenų, tvarkomų teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugą, apimties patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo
Klausimynas
2021-03-021T-20Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėjamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-03-021T-19Dėl skundo rekomenduojamos formos patvirtinimo (Aktuali redakcija su 2022-03-09 Nr. 1T-37 (1.12.E) pakeitimais)
2020-12-181T-117Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-141T-114Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo
2020-09-291T-100Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1T-28 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2020-09-171T-94Dėl įmonei privalomų taisyklių patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-09-111T-93Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos auditų ir tyrimų, atliekamų duomenų apsaugos audito forma, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-09-031T-88

Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1T-84(1.12.E) „Dėl išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2020-07-231T-72Dėl praktikos atlikimo valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-02-211T-22

Dėl kontrolinio klausimyno, skirto tikrinti asmens duomenų, tvarkomų ugdymo įstaigos nelankymo priežastims pagrįsti, apimčiai, patvirtinimo

Klausimynas

2020-02-211T-21

Dėl kontrolinio klausimyno, skirto tikrinti valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų apimčiai, patvirtinimo

Klausimynas

2019-10-021T-159

Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-09-301T-154

Dėl Administracinių baudų už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-08-291T-130Dėl Teisės aktų, reguliuojančių Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, sąrašo patvirtinimo
2019-08-071T-102Dėl kontrolinio klausimyno, skirto tikrinti duomenų valdytojų sudarytų sutarčių su duomenų tvarkytojais atitikčiai 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), patvirtinimo

2019-08-06

1T-101Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-07-171T-92Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo
2019-07-151T-88Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1T-17(1.12.) „Dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais teisėtumo patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-121T-84Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1T-7(1.12.) „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-121T-80Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1T-11(1.12.E) „Dėl Informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo ir Rekomenduojamos informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-121T-78Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1T-1(1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-121T-79Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1T-54(1.12.E) „Dėl Vaizdo stebėjimo teisėtumo patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2019-07-02

1T-75

Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo

2019-05-171T-59

Dėl Asmens duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimo tvarkant apgyvendinamų svečių asmens duomenis registravimo tikslu kontrolinio klausimyno patvirtinimo

2019-04-05

1T-48

Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo

2019-04-031T-42Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-03-141T-35Dėl Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo
2019-03-081T-34 Dėl Konsultavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-03-051T-28 Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo
2018-08-291T-84 „Dėl Išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių patvirtinimo“
2018-08-291T-83„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1T-72(1.12.E) „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2018-08-291T-82„Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo“
2018-07-301T-73„Dėl Duomenų subjekto teisių gauti informaciją, susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis ir apriboti jų tvarkymą įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
2018-07-271T-71„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1T-32(1.12.) „Dėl gairių dėl slapukų ir panašių priemonių naudojimo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2018-07-181T-68„Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2018-07-131T-66„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1T-64(1.12) „Dėl Duomenų valdytojų atsakymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimo pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2018-07-131T-65„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1T-34(1.12) „Dėl Duomenų subjekto teisių susipažinti su savo asmens duomenimis ir ištaisyti, sunaikinti ar blokuoti asmens duomenis įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2018-07-091T-63„Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“
2018-05-241T-52„Dėl prašymo dėl leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo rekomenduojamos formos patvirtinimo"
2018-04-181T-39„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2015 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-9(1.12.E) „Dėl pavyzdinės asmens duomenų teikimo sutarties formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2017-12-191T-72„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2016 m. sausio 12 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-1(1.12.E) „Dėl vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2017-12-191T-71„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2016 m. vasario 19 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-3(1.12.E) „Dėl pranešimo apie duomenų tvarkymą rekomenduojamų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2017-12-191T-70„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2015 m. balandžio 24 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-25(1.12.E) „Dėl asmens duomenų apsaugos priemonių aprašų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2017-12-191T-69„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2008 m. lapkričio 12 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-71(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2017-12-191T-68„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1T-24(1.12.E) „Dėl pranešimų dėl išankstinės patikros formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
2017-12-191T-67„Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1T-23(1.12.E) „Dėl išankstinės patikros atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

 

Atnaujinimo data: 2024-02-22